Barion Pixel 13.07. – 21.07. ZATVORENÉ
+

Vyhlásenie o ochrane súkromia

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto informácií o správe údajov, používania internetového obchodu, produktov,
procesu nákupu alebo procesu dodania,
kontaktujte nás na jednom z kontaktných údajov uvedených nižšie.

Kontaktné údaje internetového obchodu
Poštová adresa: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Telefón: 06203635109
Elektronický kontakt spoločnosti: info@sealmark.hu
Adresa domény internetového obchodu: https://www.sealmark.sk (https://www.kulcstartok.hu internetový obchod v maďarskom jazyku, k dispozícii je aj slovenská verzia .)

Informácie o správe údajov
SEALMARK MőNYAGIPARI KFT. (ďalej len: Predávajúci, správca údajov), ako správca údajov, vyhlasuje,
že jeho správa údajov súvisiacich s prevádzkou ním prevádzkovaného internetového obchodu
je v súlade s ustanoveniami aktuálne účinných právnych predpisov. Pri nakladaní s údajmi používateľov platí
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
a o zrušenie smernice 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov) a smernice CXII z roku 2011. TV. (ďalej: Infotv.)
na základe jej predpisov poskytujeme nasledujúce informácie.

Účelom tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov je zabezpečiť, aby informácie
poskytnuté pri objednávaní produktu objednaného v internetovom obchode https://www.sealmark.sk a prevádzkovateľom webových stránok - SEALMARK MŰANYAGIPARI
KFT. (Data Controller) –
definuje zásady a pravidlá pre nakladanie s osobnými údajmi a ďalšími údajmi, ktoré sú jej sprístupnené.

Rozsah tohto Vyhlásenia sa vzťahuje iba na údaje poskytnuté správcovi údajov, ktoré sú nevyhnutné na používanie stránky
, jeho ustanovenia sa nevzťahujú v prípade, ak
niekto dobrovoľne zverejní svoje osobné údaje alebo ich časť
na stránke alebo prostredníctvom stránky.

Pri objednávke produktov distribuovaných internetovým obchodom https://www.sealmark.sk
môžete uviesť údaje, ktoré sú považované za osobné údaje.
Osobné údaje sú akékoľvek
údaje, ktoré možno priradiť ku konkrétnej (identifikovanej alebo identifikovateľnej) fyzickej osobe (ďalej len: dotknutá osoba) a akýkoľvek
záver, ktorý možno z údajov o dotknutej osobe vyvodiť. Počas spracovania údajov si osobné údaje zachovajú svoju
kvalitu, pokiaľ bude možné obnoviť vzťah s dotknutou osobou. Osobu možno považovať za identifikovateľnú najmä vtedy, ak ju možno
priamo alebo nepriamo identifikovať na základe mena, identifikačného znaku alebo jedného či viacerých
faktorov charakteristických pre jej fyzickú, fyziologickú, duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu .


Údaje spoločnosti prevádzkujúcej internetový obchod
Správca údajov:
Názov prevádzkovateľa údajov: SEALMARK MŪNYAGIPARI KFT.
Poštová adresa: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Telefón: 06203635109
E-mailová adresa: info@sealmark.hu
Webstránka: www.sealmark.sk

Pojmy osobné údaje: akékoľvek informácie týkajúce sa
identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby ("dotknutá osoba") ;
fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo
nepriamo identifikovať, najmä na základe identifikátora, ako je meno, číslo, lokalizačné údaje, online
identifikátor alebo jeden či viacero faktorov týkajúcich sa fyzického, fyziologického, genetického, duševného, ​​ekonomického, kultúrneho charakteru,
alebo sociálna identita fyzickej osoby;
súhlas: dobrovoľné a pevné vyjadrenie želania dotknutej osoby, ktoré
je založené na adekvátnych informáciách a ktorým dáva svoj jednoznačný súhlas so spracovaním svojich osobných
údajov - v plnom rozsahu alebo pokrývajúci určité operácie;
prevádzkovateľ údajov: fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo
akýkoľvek iný subjekt, ktorý
samostatne alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov;
správa údajov:
akákoľvek operácia alebo súbor operácií vykonávaných s osobnými údajmi alebo súbormi údajov automatizovaným alebo neautomatizovaným spôsobom, ako je zhromažďovanie,
zaznamenávanie, organizácia, segmentácia, ukladanie, transformácia alebo zmena, dotazovanie, náhľad, používanie, komunikácia, prenos distribúcia alebo
sprístupnenie akýmkoľvek iným spôsobom
prostredníctvom, koordinácie alebo prepojenia, obmedzenia, vymazania alebo zničenia;
prenos údajov: ak sú údaje sprístupnené konkrétnej tretej strane;
zverejnenie: ak sú údaje sprístupnené komukoľvek;
vymazanie údajov: znehodnotenie údajov takým spôsobom, že ich obnovenie už nie je
možné;
spracovanie údajov: vykonávanie technických úloh súvisiacich s operáciami správy údajov
bez ohľadu na spôsob a nástroj použitý na vykonávanie operácií, ako aj na
miesto aplikácie;
spracovateľ údajov: fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek
iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;
príjemca: fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný
subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú, bez ohľadu na to, či
ide o tretiu stranu.
tretia strana: fyzická alebo právnická osoba alebo osoba, ktorá nemá právnu subjektivitu
organizácia, ktorá je alebo nie je totožná s dotknutou osobou, správcom údajov alebo
spracovateľom údajov.

Zásady nakladania s osobnými údajmi
Osobné údaje:
a) sa musia spracovať zákonne a spravodlivo a transparentne pre dotknutú osobu
(„zákonnosť, spravodlivý postup a transparentnosť“);
b) sa zhromažďujú iba na konkrétne, jasné a legitímne účely a nenakladá sa s nimi
spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s týmito účelmi; v súlade s § 89 ods. 1 sa ďalšie spracovanie údajov na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého a historického výskumu alebo na štatistické účely nepovažuje
za nezlučiteľné s pôvodným účelom („obmedzenie účelu“); c) musia byť vhodné a relevantné z hľadiska účelov správy údajov a musia byť obmedzené na to, čo je nevyhnutné („údajová ekonomika“); d) musia byť presné a v prípade potreby aktuálne; musia byť prijaté všetky primerané opatrenia na urýchlené vymazanie alebo opravu osobných údajov, ktoré sú nepresné na účely spracovania údajov („presnosť“); e) musia byť uchovávané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb len po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie cieľov správy osobných údajov; osobné údaje možno uchovávať dlhšie, len ak sa osobné údaje budú spracúvať v súlade s § 89 ods. 1 na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého a historického výskumu alebo na štatistické účely, práva dotknuté osoby a za predpokladu vykonania primeraných technických a organizačných opatrení potrebných na ochranu vašich slobôd („obmedzená skladovacia kapacita“); f) musí sa s nimi nakladať tak, aby bola zabezpečená primeraná bezpečnosť osobných údajov uplatňovaním primeraných technických alebo organizačných opatrení vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním, náhodnou stratou, zničením alebo poškodením údajov („integrita a dôvernosť“ ); Prevádzkovateľ údajov je zodpovedný za dodržiavanie popísané vyššie a musí byť tiež schopný tento súlad preukázať („zodpovednosť“). Správa údajov súvisiaca s predajom v internetovom obchode a používaním služieb

Rozsah spracúvaných údajov: Meno: Kontaktovanie, vystavenie faktúry, prejednanie objednávky
Právny základ: GDPR článok 6 ods. 1 bod b) a Elker tv. 13/A. (3) §
Adresa doručenia: Kontakt, dohodnite si doručenie
Právny základ: GDPR článok 6 (1) bod b) a Elker tv. 13/A. (3) §
E-mailová adresa: Kontaktovanie, udržiavanie kontaktu, zasielanie newslettera, oznámenie o doručení
Právny základ: Článok 6, odsek 1, bod b) GDPR a Elker tv. 13/A. (3) §
Telefónne číslo: Kontakt, kontakt, oznámenie o doručení
Právny základ: GDPR článok 6 (1) bod b) a Elker tv. 13/A. (3) §
Dátum nákupu/registrácie: Technická prevádzka
GDPR článok 6 (1) bod b) a Elker tv. 13/A. (3) §
Fakturačný názov: Vystavenie faktúry
Právny základ: GDPR článok 6 ods. 1 bod c) a § 169
ods. 2 zákona C z roku 2000 o účtovníctve

Fakturačná adresa: Vystavenie faktúry
Právny základ: GDPR článok 6 ods. 1 bod c) a § 169
ods. 2 zákona C z roku 2000 o účtovníctve
Trvanie správy údajov vyššie uvedených údajov, lehota na vymazanie údajov. Ak existuje jedna z podmienok uvedených v článku 17 ods. 1 GDPR
– Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“)
, správa údajov trvá až do žiadosti dotknutej osoby o vymazanie.
V súlade s článkom 19 GPDR - Oznamovacia povinnosť súvisiaca
s opravou alebo vymazaním osobných údajov a obmedzením správy údajov - Vás Poskytovateľ údajov
bude elektronicky informovať o vymazaní akýchkoľvek osobných údajov poskytnutých dotknutou osobou. V prípade účtovných
dokladov nie je vymazanie údajov
možné po dobu 8 rokov odo dňa vystavenia účtovného dokladu, nakoľko tieto údaje je povinné uchovávať 8 rokov na základe § 169.2) zákona C z roku 2000
. Zmluvné údaje dotknutej osoby je možné vymazať po uplynutí občianskoprávnej premlčacej doby
na základe žiadosti dotknutej osoby o vymazanie Doba spracovania údajov: Fakturačná adresa sa zadáva
spôsobom a v rozsahu potrebnom na vedenie účtovnej evidencie, v v súlade so Sztv. V súlade s § 169 ods. (2)
sa uchováva 8 rokov.

Kontaktná registrácia
Kontaktovať nás môžete e-mailom, telefonicky alebo vyplnením formulára, v tomto prípade:
Rozsah spracúvaných údajov: Vami poskytnuté údaje pri súvisiacej registrácii.
Trvanie správy údajov súvisiacich s kontaktom: Údaje, ktoré poskytnete,
budú spracované až do dokončenia kontaktu.
Právny základ pre správu údajov súvisiacich s kontaktovaním: Váš dobrovoľný súhlas, ktorý
udeľujete Správcovi pri kontakte; GDPR článok 6 (1) bod a);
Správa údajov súvisiacich s registráciou
Správca údajov uchovávaním údajov zadaných pri registrácii uľahčuje zákazníkovi
ďalšie nákupy, pretože už nemusí vypisovať svoje kontaktné údaje,
vypĺňajú sa automaticky.

Právny základ správy údajov súvisiacich s registráciou: Právnym základom správy údajov je dobrovoľný súhlas užívateľa s použitím
poskytnutých osobných údajov pri používaní internetového obchodu ;
článok 6 odsek 1 bod a) GDPR; Spravované údaje
Meno, adresa bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa Trvanie správy údajov
Prevádzkovateľ spracúva údaje do odvolania súhlasu dotknutej osoby.

Právnym základom pre správu údajov
je váš dobrovoľný súhlas pri registrácii GDPR článok 6 (1) bod a)
Informácie o správe údajov súvisiace s vybavením objednávky
Účelom správy údajov súvisiacich s vybavením objednávky je plnenie zmluvy.
Rozsah spracúvaných údajov: meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.
Právny základ spracúvania údajov súvisiacich s vybavovaním objednávky: Dokončenie objednávky
; GDPR článok 6 (1) bod b)
Trvanie správy údajov súvisiacich so spracovaním objednávky:
Údaje sú uchovávané v súlade s čl. podľa premlčacej doby na 5 rokov.
Informácie o správe údajov súvisiace s fakturáciou
The Sztv.
Vyhotovenie účtovných dokladov, ktoré priamo alebo nepriamo podporujú účtovníctvo podľa § 169 ods. (1)-(2) .
Rozsah spracúvaných údajov: meno, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo
Právny základ spracúvania údajov súvisiacich s fakturáciou:
CXXVII z roku 2007 o všeobecnej dani z obratu. Podľa § 159 ods. 1,
§ 169 ods. 2 zákona C z roku 2000 o účtovníctve sa osvedčenie o účtovníctve musí uchovávať 8 rokov
Doba spracúvania údajov súvisiacich s fakturáciou:
Prevádzkovateľ spracúva príslušné údaje podľa zákona C. z roku 2000 169 ho musí uchovávať najmenej 8 rokov na základe §
.

Informácie o správe údajov súvisiace s dodaním
Dodanie objednaného tovaru a oznámenie o čase dodania.
Rozsah spracúvaných údajov: meno, adresa, e-mail, telefónne číslo
Právny základ pre správu údajov súvisiacich s doručovaním:
Doručenie a plnenie zmluvy; GDPR článok 6 ods. 1 bod b)
Doba spracúvania údajov súvisiacich s doručením: Prevádzkovateľ spracúva
údaje dovtedy, kým dotknutá osoba nepožiada o vymazanie údajov, minimálne však do potvrdenia doručenia.


Príjemcovia spracovania údajov súvisiacich s dopravou, spracovatelia údajov: GLS General Logistics
Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. Telefón: +36 29
886 660; E-mail: mailing@gls-hungary.com. - Spracovateľ na základe písomnej zmluvy uzavretej so správcom
doručí objednaný produkt na adresu uvedenú zákazníkom. Za účelom vykonania tohto
procesu môže Spracovateľ údajov spracovávať meno, adresu, telefónne číslo a emailovú adresu zákazníka
až do doručenia objednaného tovaru, po ktorom bude tento bezodkladne vymazaný.

Príjemcovia spracovania údajov súvisiacich s dopravou, spracovatelia údajov: DPD Hungária Kft.
1158 Budapest, Késmárk u. 14. B. budova. Telefón: +36-1-501-6200 E-mail: dpd@dpd.hu -
Spracovateľ na základe písomnej zmluvy uzavretej so správcom
doručí objednaný produkt na adresu uvedenú zákazníkom. Za účelom vykonania tohto procesu môže Spracovateľ údajov spracovávať meno, adresu, telefónne číslo a emailovú adresu zákazníka
až do doručenia objednaného tovaru
, po ktorom budú tieto bezodkladne vymazané.

Príjemcovia spracovania údajov súvisiacich s dopravou, spracovatelia údajov:
Packeta Hungary Kft. 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. budova. Telefón: +36-1-400-8806.
E-mail: info@packeta.hu - Spracovateľ v súlade s písomnou zmluvou uzavretou so správcom
doručí objednaný produkt na adresu uvedenú zákazníkom. Za účelom vykonania tohto procesu
môže Spracovateľ údajov spracovávať meno, adresu, telefónne číslo a emailovú adresu zákazníka
až do doručenia objednaného tovaru, po ktorom bude tento bezodkladne vymazaný.

Príjemcovia spracovania údajov súvisiacich s dopravou, spracovatelia údajov:
Packeta Hungary Kft. Sídlo: 1044 Budapešť, Ezred utca 2 B2/11 budova Telefónne číslo: +36 1 400 8806 E-mail: info@packeta.hu - Spracovateľ údajov podľa
na základe písomnej zmluvy so správcom
doručí objednaný produkt na adresu uvedenú zákazníkom. Za účelom vykonania tohto procesu
môže Spracovateľ údajov spracovávať meno, adresu, telefónne číslo a emailovú adresu zákazníka
až do doručenia objednaného tovaru, po ktorom bude tento bezodkladne vymazaný.


Informácie o správe údajov súvisiace so zasielaním newsletterov a personalizovaných reklám
Spracovateľ údajov sa podieľa na zasielaní newsletterov spôsobom uvedeným v písomnej zmluve so správcom údajov
, na tento účel môže spracúvať meno a emailovú adresu odberateľov newslettera v rozsahu potrebnom na zasielanie newslettera
, kým Dotknutá osoba nepožiada o odhlásenie alebo vymazanie newsletteru
.

Názov spoločnosti prevádzkujúcej informačný systém:
SEALMARK MőNYAGIPARI KFT. Sídlo spoločnosti prevádzkujúcej newsletter systém:
2427 Baracs Ifjúság utca 22/B Telefónne číslo spoločnosti prevádzkujúcej newsletter systém:
06203635109 Emailová adresa spoločnosti prevádzkujúcej newsletter systém:
info@sealmark.hu Webová stránka spoločnosti prevádzkujúcej newsletter systém :
www.sealmark.hu Trvanie spracovania údajov súvisiacich s newsletterom:

Do odvolania súhlasu účastníka. Newsletter, spracovanie údajov na marketingové účely
XLVIII z roku 2008. § 6 zákona upravuje základné
podmienky a obmedzenia marketingových aktivít na ekonomické účely. Na zasielanie newsletterov a reklám na e-mailovú adresu používateľa, poštovú adresu a ďalšie kontaktné údaje uvedené pri registrácii zo strany
poskytovateľa služieb je podľa zákona potrebný predchádzajúci a výslovný súhlas Používateľa . Poskytovateľ služby neposiela Používateľovi nevyžiadané newslettery ani reklamné správy. Užívateľ sa môže bez udania dôvodu bezplatne odhlásiť z odberu noviniek, pričom v takom prípade Poskytovateľ služby vymaže všetky osobné údaje Používateľa potrebné na zasielanie newsletteru. Účel správy údajov súvisiacich so zasielaním newslettera : Účelom zasielania newsletteru je poskytovanie personalizovaných služieb a popis nových a zľavnených produktov. Proces správy údajov sa vykonáva za účelom zasielania newslettera. Právny základ správy údajov Právnym základom správy údajov je dobrovoľný súhlas Používateľa, ktorý dáva Správcovi údajov prihlásením sa na odber newslettera; Správa údajov podľa GDPR článok 6 (1) bod a) ;

Rozsah údajov spracúvaných v súvislosti so zasielaním newslettera:
meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo Doba spracúvania údajov newslettera
Do odvolania súhlasu dotknutej osoby.
Správa údajov súvisiacich s online platbou
Meno správcu údajov: Zsolt Nagy
Sídlo správcu údajov: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B
E-mailová adresa správcu údajov: info@sealmark.hu
Telefónne číslo správca údajov: 06203635109
Webová stránka prevádzkovateľa: www.sealmark.hu
Poskytovateľ služby poskytuje možnosť online platby na základe zmluvy uzavretej so správcom údajov.
Údaje sa prenášajú poskytovateľovi online platobných služieb počas online platby. Poskytovateľ online platobných služieb
nakladá s údajmi, ktoré mu boli odovzdané, podľa vlastných zásad správy údajov.
Účelom prenosu údajov je poskytnúť transakčné údaje potrebné pre platbu súvisiacu s nákupom
. Právny základ prenosu údajov:
Splnenie dohody uzavretej medzi Vami a Správcom údajov, v prípade online platby je prenos údajov nevyhnutný na platbu; Na základe článku 6, odsek 1,
bod b) GDPR;
Príjemcovia, s ktorými Poskytovateľ služby komunikuje osobné údaje Správca údajov môže používať
údaje používateľov pre služby poskytované Používateľovi


Spracovateľ uchovávajúci osobné údaje
Meno spracovateľa: Endre Paller výhradné
sídlo Spracovateľ údajov: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 71.
Telefónne číslo spracovateľa: 06709334304
E-mailová adresa spracovateľa: info@viltor.hu
Spracovateľ uchováva osobné údaje údajov u Prevádzkovateľa na základe uzatvorenej zmluvy,
Spracovateľ nemá právo na prístup k osobným údajom.
Spracovanie účtovných
údajov Meno spracovateľa účtovných údajov: Zsolt Nagy
Sídlo spracovateľa účtovných údajov: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B
E-mailová adresa spracovateľa účtovných údajov: info@sealmark.hu
Údaje súvisiace s účtovníctvom telefónne číslo spracovateľa: 06203635109
Spracovateľ dát vykonáva účtovanie účtovných dokladov
. Spracovateľ pri tom poskytne meno a adresu dotknutej osoby spôsobom a v rozsahu potrebnom pre účtovnú
evidenciu, Sztv. Spracúva sa po dobu zodpovedajúcu § 169 ods. 2
, po uplynutí ktorej sa vymaže.
Meno spracovateľa údajov súvisiacich s fakturáciou: Zsolt Nagy - DIČ: 12458149-2-07 -
E-mailová adresa: info@sealmark.hu - TELEFÓNNE ČÍSLO: 06203635109 Spracovateľ údajov
sa podieľa na vystavení faktúry spôsobom uvedeným v písomnú zmluvu s prevádzkovateľom údajov.
Meno a adresu príjemcu osobných údajov potrebných pre vystavenie faktúry
je spracovateľ povinný uchovávať Dotknutú osobu po dobu najmenej 8 rokov na základe § 169 zákona C z roku 2000. -
SÍDLO: 2427 Baracs Ifjúság utca 22/B

Prenos dát
Raiffeisen Bank Zrt..
Sídlo banky: 1133 Budapešť, Váci út 116-118
Telefón: +36 80 488 588
Webová stránka banky: https://www.raiffeisen.hu/
Informácie o správe údajov
https://www.raiffeisen.hu /raiffeisen -group/raiffeisen-bank-zrt/právne-vyhlásenia/data-management-
property

Informácie o používaní cookies
Čo sú cookies?
Prevádzkovateľ pri používaní webovej stránky používa takzvané cookies. Cookies sú
malé textové súbory, ktoré webová lokalita ukladá
do počítača alebo mobilného zariadenia používateľa navštevujúceho ich stránky.
Cookies umožňujú webovej stránke zapamätať si nastavenia Používateľa
(používateľské meno, zvolený jazyk atď.) na určitý čas a pomáhajú nám zbierať niektoré štatistické
informácie o našich návštevníkoch. Niektoré súbory cookie neobsahujú osobné
údaje a nie sú vhodné na identifikáciu jednotlivého používateľa, niektoré však
obsahujú individuálny identifikátor.
Nastavenie súborov cookie:
Pre väčšinu prehliadačov má Dotknutá osoba možnosť nastaviť súbory cookie. Váš prehliadač
automaticky akceptuje súbory cookie v predvolenom nastavení, ale zvyčajne je možné ich zmeniť,
aby ste zabránili automatickému prijatiu a vždy vám ponúkli výber,
či chcete alebo nechcete povoliť súbory cookie.
Účel použitia cookies:
Pre uľahčenie alebo umožnenie použiteľnosti a procesov webového obchodu sa
počas obmedzenia a vymazania cookies môže stať, že Užívateľ nebude
môcť využívať niektoré funkcie webového obchodu alebo len v obmedzeným spôsobom.
Informácie o nastaveniach súborov cookie najpopulárnejších prehliadačov nájdete na nasledujúcich odkazoch:
Google Chrome
Firefox
Internet Explorer
Hlavné charakteristiky súborov cookie používaných webom:
Súbory cookie relácie:
Súbory cookie potrebné na prevádzku pomáhajú pri používaní webovej stránky aktiváciou základné funkcie
. Bez týchto cookies nemôže webová stránka správne fungovať.
Právny základ pre správu údajov: CVIII z roku 2001 o niektorých otázkach elektronických komerčných služieb a
služieb informačnej spoločnosti. Zákon (Elkertv.) 13/A. (3)
§
Obdobie správy údajov: Obdobie do konca relácie návštevníka.
Použité súbory cookie relácie:
Názov:
Dátum vypršania platnosti:
Popis
Trvalé/uložené súbory cookie:
Tieto súbory cookie sú trvalo uložené v počítači Používateľa, takže sa
automaticky nevymažú, keď Používateľ zatvorí program prehliadača.
Právny základ pre správu údajov: CVIII z roku 2001 o niektorých otázkach elektronických komerčných služieb a
služieb informačnej spoločnosti. Zákon (Elkertv.) 13/A. Časť (3)
Obdobie správy údajov
: Do vymazania používateľom
Používané trvalé/uložené súbory cookie:
Webová stránka používa nasledujúce trvalé/uložené súbory cookie:
Názov:
Platnosť:
Popis:
Štatistické, marketingové súbory cookie
Štatistické súbory cookie poskytujú spätnú väzbu o tom, aký obsah sa používateľom páči webovú
stránku. Údaje nie sú spojené s konkrétnou osobou, ani tieto súbory cookie neidentifikujú
používateľov. Marketingové súbory cookie sledujú používateľov na rôznych webových stránkach,
ako je zobrazovanie reklám, a to všetko s cieľom zobraziť im relevantný obsah.
Právny základ pre správu údajov: CVIII z roku 2001 o niektorých otázkach elektronických komerčných služieb a
služieb informačnej spoločnosti. Zákon (Elkertv.) 13/A. (3)
§
Štatistické a marketingové súbory cookie:
Názov:
Vypršanie platnosti:
Popis:
Súbor cookie Google Adwords: Súbory cookie Google Adwords sa tiež používajú na
zatraktívnenie reklám pre používateľov a na zvýšenie hodnoty pre vydavateľov a inzerentov. Niektoré z bežných použití súborov cookie
sú na výber reklám na základe toho, čo je
pre používateľa relevantné,
na zlepšenie prehľadov o výkonnosti kampane a na zabránenie zobrazovaniu reklám, ktoré používateľ už videl. Google
používa súbory cookie, ako sú súbory cookie NID a SID, v produktoch Google, napríklad
na prispôsobenie reklám zobrazovaných vo Vyhľadávaní Google. Takéto súbory cookie sa môžu použiť napríklad na
zapamätanie si posledných vyhľadávaní používateľa, predchádzajúcich interakcií s reklamami alebo výsledkami vyhľadávania od určitých inzerentov
a návštev webových stránok inzerentov
. Pomáha nám to zobrazovať vám prispôsobené reklamy
na stránkach Google.
Hlavné charakteristiky súborov cookie používaných na stránke
Názov súboru cookie:
Funkcia súboru cookie:
Dátum vypršania platnosti súboru cookie:
Reklamné súbory cookie
Účelom týchto súborov cookie je
zobrazovať na webových stránkach reklamy relevantné pre používateľa. Reklamné cookies môžu zhromažďovať informácie ako napr akú stránku ste si prezerali , koľko webových stránok ste vyhľadávali, to všetko preto, aby ste sa dozvedeli o
obsahu, ktorý Užívateľa zaujíma. Na umiestnenie týchto cookies je potrebný súhlas Užívateľa, umiestňovaniu cookies môže Užívateľ zabrániť nastavením svojho prehliadača . Právnym základom pre správu údajov je súhlas Používateľa. Webová stránka používa nasledujúce reklamné cookies: Názov: Expirácia: Popis: Ak používateľ nesúhlasí s používaním cookies, niektoré funkcie mu nebudú dostupné. Bližšie informácie o vymazaní cookies nájdete na nasledujúcich odkazoch: Internet Explorer  Firefox Chrome Prevádzkovateľ nepotrebuje súhlas užívateľa pri používaní nasledujúcich cookies: Súbor cookie používaný pre reláciu chránenú heslom; Súbor cookie používaný pre nákupný košík; Bezpečnostný súbor cookie; Používateľ si môže nastaviť svoj prehliadač tak, aby dostával upozornenia, ak chce Prevádzkovateľ umiestniť cookies na jeho počítač, alebo môže kedykoľvek zakázať posielanie cookies. Používateľom pripomíname, že neakceptovaním súborov cookie niektoré stránky alebo funkcie nemusia správne fungovať a je možné, že používateľ nebude mať oprávnenie na prístup k určitým údajom. Používateľ má možnosť vymazať cookies v menu Nástroje/Nastavenia. zvyčajne v nastaveniach položky ponuky Ochrana údajov. Sociálne médiá: Správca údajov spravuje stránky sociálnych médií (Facebook/Instragam/Twitter atď.) s cieľom predstaviť a propagovať produkty internetového obchodu. Ak Používateľ označil náš internetový obchod „páči sa mi“ alebo ho kontaktoval prostredníctvom niektorej zo stránok sociálnych médií, môže spravovať nasledujúce osobné údaje tohto Používateľa: registrované meno, verejný profilový obrázok používateľa. Používatelia sa riadia podmienkami ochrany údajov daných sociálnych médií. V prípade zverejnenia nezákonného alebo urážlivého obsahu môže Správca údajov vylúčiť Užívateľa bez predchádzajúceho upozornenia .

Bezpečnosť údajov
Správca údajov sa snaží prijať všetky opatrenia, ktoré sa od neho očakávajú, s cieľom
implementovať bezpečnosť počítačových systémov, ktoré používa, najmä
zabrániť neoprávnenému prístupu k údajom uloženým na stránke.
V záujme zaistenia bezpečnosti osobných údajov sme podnikli nasledovné kroky:
• pseudonymizácia a šifrovanie osobných údajov; •
zabezpečenie nepretržitej dôvernosti systémov a služieb používaných na správu osobných údajov; • v prípade fyzického alebo
technického incidentu možnosť
včasného obnovenia prístupu k osobným údajom a dostupnosti údajov; • postup pravidelného testovania, hodnotenia a hodnotenia účinnosti
technických a organizačných opatrení prijatých na zaručenie bezpečnosti správy údajov ; • SSL certifikát; Práva používateľa súvisiace so správou údajov Používateľ môže požiadať o informácie o správe svojich osobných údajov, ako aj požiadať o opravu, vymazanie a zablokovanie svojich osobných údajov. Používateľ môže požiadať o vymazanie alebo úpravu svojich osobných údajov, ako aj informácií súvisiacich so správou údajov nasledujúcim spôsobom: E-mailová adresa: info@sealmark.hu Poštová adresa: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B. Prevádzkovateľ je povinný na žiadosť Používateľa poskytnúť informácie o údajoch, ktoré spravuje, o právnom základe, účele a dobe trvania správy údajov. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť informácie písomne ​​čo najskôr, najneskôr však do 30 dní od odoslania žiadosti . Používateľ môže kedykoľvek požiadať o opravu, úpravu alebo vymazanie svojich údajov. Správca údajov je povinný do 30 dní opraviť, upraviť alebo vymazať vlastné údaje používateľa . Ak prevádzkovateľ písomne ​​alebo elektronicky so súhlasom Dotknutej osoby oznámi skutkové a právne dôvody zamietnutia žiadosti o opravu, zablokovanie alebo vymazanie do 30 dní od doručenia žiadosti. V prípade zamietnutia žiadosti o opravu, vymazanie alebo zablokovanie prevádzkovateľ informuje Dotknutú osobu o možnosti právnych prostriedkov nápravy na súde, ako aj o možnosti obrátiť sa na Úrad. Pre fyzickú osobu sú informácie stručné, transparentné, zrozumiteľné a jednoduché musí byť poskytnutá v prístupnej forme, jasne a zrozumiteľne formulovaná.
Informácie musia byť poskytnuté písomne ​​alebo iným spôsobom, prípadne aj elektronicky
. Na žiadosť Dotknutej osoby je možné poskytnúť aj ústne informácie za predpokladu, že
totožnosť Dotknutej osoby bola overená iným spôsobom.
Prevádzkovateľ informuje Dotknutú osobu o opatreniach prijatých na základe žiadosti bez zbytočného odkladu, v každom prípade však
do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.
V prípade potreby s prihliadnutím na zložitosť žiadosti a počet žiadostí
je možné túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Správca údajov informuje Dotknutú osobu o predĺžení lehoty
s uvedením dôvodov oneskorenia do jedného mesiaca odo dňa prijatia žiadosti
. Ak Dotknutá osoba podala žiadosť elektronicky, informácie
sa musia poskytnúť elektronicky, ak je to možné, pokiaľ Dotknutá osoba nepožiada inak.
Ak prevádzkovateľ na základe žiadosti Dotknutej osoby neprijme opatrenia, bezodkladne, najneskôr však
do jedného mesiaca od doručenia žiadosti
, informuje Dotknutú osobu o dôvodoch neprijatia opatrení a o skutočnosť, že Dotknutá osoba môže podať sťažnosť dozornému
orgánu a uplatniť svoje právo na súdnu nápravu.
Poskytovateľ služby prijíma všetky potrebné opatrenia na uchovanie údajov v bezpečí, ale
nepreberá zodpovednosť
za stratu údajov, poškodenie alebo prístup neoprávnených osôb v dôsledku prírodných katastrof, trestných činov alebo iných neodvrátiteľných príčin.

Právo na prístup k vašim osobným údajom
Na základe tohto práva máte právo získať spätnú väzbu od prevádzkovateľa, či
sú vaše osobné údaje spracúvané, a ak sú takéto údaje spracúvané,
máte právo požadovať, aby údaje a údaje uvedené vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov
získajú prístup k informáciám.

Vaše právo na opravu Vašich osobných údajov
Na základe Vášho práva na opravu máte právo na jednej strane požadovať, aby prevádzkovateľ
bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú,
a na druhej strane máte právo požadovať od prevádzkovateľa opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. požiadať o doplnenie Vašich neúplných osobných údajov.
Vaše právo na vymazanie osobných údajov a právo byť „zabudnutý“
Vo všeobecnosti máte na základe vášho práva na vymazanie právo na to, aby správca údajov
bez zbytočného odkladu na požiadanie vymazal vaše osobné údaje a správca údajov je povinný
za určitých podmienok ich bez zbytočného odkladu vymazať.
Právo „byť zabudnutý“ znamená rozšírenie práva na vymazanie do online prostredia,
na základe ktorého, ak prevádzkovateľ zverejnil vaše osobné údaje a
je povinný ich vymazať, je povinný podniknúť primerane očakávané kroky, aby informovať
prevádzkovateľov, ktorí nakladajú s vašimi osobnými údajmi, že ste požiadali o
vymazanie odkazov na vaše osobné údaje alebo kópií či duplikátov týchto osobných údajov. V súvislosti s týmto právom dotknutej osoby je dôležité poznamenať, že nie je možné vymazať a „zabudnúť“
osobné údaje , ak existuje jeden z prípadov uvedených v článku 17 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Vaše právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov » Máte právo, aby prevádzkovateľ na Vašu žiadosť obmedzil alebo zablokoval spracúvanie údajov, ak je splnená jedna z nasledujúcich podmienok: » Popierate presnosť Vašich osobných údajov. V tomto prípade sa obmedzenie vzťahuje na dobu , ktorá umožňuje prevádzkovateľovi overiť správnosť týchto osobných údajov; » správa údajov je nezákonná a vy ste proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požadujete obmedzenie ich použitia; prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely správy údajov, ale požadujete od nich, aby predložili, presadzovali alebo obhajovali právne predpisy pohľadávky; » Namietali ste proti spracovaniu údajov. V tomto prípade platí obmedzenie na dobu, kým sa nezistí, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi Vaše právo na prenosnosť Vašich osobných údajov

Na základe tohto práva máte právo získať
vaše osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi v segmentovanom, široko používanom, strojovo čitateľnom formáte
a tiež máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi
bez toho, aby vám tieto údaje bránili. prevádzkovateľa, ktorému ste osobné údaje
sprístupnili. Toto právo môžete uplatniť, ak je spracovanie údajov
založené na súhlase alebo zmluve a spracovanie údajov prebieha automatizovaným spôsobom.

Právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov
Máte právo
kedykoľvek namietať spracúvanie Vašich osobných údajov z dôvodov súvisiacich s Vašou vlastnou situáciou, ak k spracúvaniu Vašich osobných údajov dochádza z dôvodu oprávneného záujmu prevádzkovateľa údajov alebo
povahu orgánu verejnej moci. Ak sa osobné údaje spracúvajú
za účelom priameho získavania podnikania, máte právo kedykoľvek namietať
proti spracúvaniu vašich osobných údajov na tento účel vrátane profilovania, ak
súvisí s priamym získavaním podnikania. Ak vznesiete námietku
proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na priame obchodné účely, Vaše osobné údaje sa
na tento účel už nesmú spracúvať.

Popis možností vybavenia sťažností
Ak podľa Dotknutej osoby Prevádzkovateľ nedodržal
zákonné ustanovenia týkajúce sa správy údajov vo vzťahu k jej údajom alebo nesplnil
žiadosť dotknutej osoby týkajúcu sa správy údajov, Používateľ môže začať prešetrenie postup Národného
úradu pre ochranu údajov a slobodu informácií
na jednom z nasledujúcich kontaktných údajov:
Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií
1636 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Poštová adresa: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefónne číslo: +36 (30) 683-5969
+36 (30) 549-6838
+36 (1) 391 1400
E-mail: rovnaká služba @naih.hu
Ak dotknutá osoba nesúhlasí s rozhodnutím správcu údajov, /
môže sa odvolať na súd do 30 dní od jeho oznámenia. Súd koná mimo poradia.
Používatelia môžu nahlásiť svoje sťažnosti na činnosť správcu údajov na nasledujúcich
kontaktných údajoch:

Poštová adresa: Poštová adresa: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Telefónne číslo: Telefónne číslo: 06203635109
E-mailová adresa: info@sealmark.hu

Magyar Nyelven:

Amennyiben jelen Adatkezelési Tájékoztatóval, a webáruház használatával, a termékekkel, a
vásárlás menetével, vagy a szállítás menetével kapcsolatban kérdése van, abban az esetben
vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbiakban megadott elérhetőségek egyikén.

A webáruház elérhetőségei
Levelezési cím: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Telefonszám: 06203635109
A cég elektronikus elérhetősége: info@sealmark.hu
A webáruház domain címe: https://www.sealmark.sk (https://www.kulcstartok.hu Magyar nyelvű webáruház, Szlovák nyelven elérhető változata.)

Adatkezelési tájékoztató
SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. (a továbbiakban: Eladó, Adatkezelő), mint Adatkezelő kijelenti,
hogy az általa üzemeltetett webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg
hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az Európai
Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetesszemélyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabadáramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmirendelet) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) előírásai alapján az alábbi
tájékoztatást adjuk.

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a https://www.sealmark.sk webáruházból rendelt
termék megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetői - SEALMARK MŰANYAGIPARI
KFT. (Adatkezelő) - számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére
vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő
rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha
valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az
oldalon, vagy az oldal közvetítésével.

A https://www.sealmark.sk webáruház által forgalmazott termékek megrendelése esetén
olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatnak minősülnek.
Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes
személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az
érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e
minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető
azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül, vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy, vagy több
fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző tényező
alapján azonosítani lehet.

A webáruházat üzemeltető vállalkozás adatai
Adatkezelő adatai:
Adatkezelő megnevezése: SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT.
Levelezési cím: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Telefonszám: 06203635109
E-mail cím: info@sealmark.hu
Honlap: www.sealmark.sk

Fogalmak
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozóbármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon,különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online
azonosító vagya természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális
vagy szociálisazonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adatok - teljes körű, vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármelyegyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy
másokkalegyütt meghatározza;
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizáltmódon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés,rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés,felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé
tétel útján,összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik félnek
minősül-e.
harmadik személy: olyan természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
A személyes adatok:
a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell
végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék
ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem
minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés
(„célhoz kötöttség”);
c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a
szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell
tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat
haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes
adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél
hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok
kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos
és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek
jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési
intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések
alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy
károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”);
Az adatkezelő felelős a fentiekben ismertetettek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e
megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).Webáruház értékesítéséhez, szolgáltatás
igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelés

A kezelt adatok köre:Név: Kapcsolatfelvétel, számla kiállítás, rendelés egyeztetés
Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.
Szállítási cím: Kapcsolatfelvétel, szállítás lebonyolítása
Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.
E-mail cím: Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, hírlevél küldés, szállítási értesítés
Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.
Telefonszám: Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, szállítás értesítés
Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.
Vásárlás/regisztráció időpontja: Technikai művelet
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.
Számlázási név: Számla kiállítása
Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §
(2) bekezdése

Számlázási cím: Számla kiállítása
Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §
(2) bekezdése
A fenti adatok adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje. Amennyiben a GDPR 17.
cikk (1) bekezdéseében - A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)- meghatározott
feltételek valamelyike fennáll, úgy az adatkezelés az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett
által megadott bármely személyes adat törléséről az Adatekező a GPDR 19. cikkének -A
személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához
kapcsolódó értesítési kötelezettség- megfelelően, elektroniku úton tájékoztatja. Számviteli
bizonylatok esetében az adattörlés a számviteli bizonylat kiállításától számított 8 évig nem
lehetséges mivel a 2000. évi C törvény 169.§ 2) bekezdése alapján 8 évig kötlező megőrizni ezen
adatokat. Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetőek az
érintett törlési kérelme alapján.Adatkezelés ideje: A Számlázási címet a számviteli
nyilvántartáshoz szükséges módon és mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8
évig megőrzi.

Kapcsolat felvétel
Ön emailben, telefonon, űrlap kitöltésével tudja velünk felvenni a kapcsolatot, ezen esetben a :
Kezelt adatok köre: Ön által a kapcsolatos felvétel során megadott adatok.
A kapcsolatfelvétellel kapcsolataos adtekezelés időtartalma: Az Ön által megadott adatokat az
kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük.
A kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adtekezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, amelyet
a kapcsolatfelvétel során ad meg az Adatkezelő számára; GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont;
A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés
A regisztráció során megadott adtok tárolásával az adatkezelő megkönnyíti a vásárló számáráa
további vásárlást, mert az elérhetőségeivel kapcsolatos információkat nem kell többé begépelnie,
azok automatikusan kitöltődnek.

A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogalapja a
felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes
adatai felhasználásra kerüljenek; GDPR 6. cikk 1 bekezdés a) pontja; Kezelt adatok
Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelő az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása, a regisztráció során GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont.
A rendelés feldolgozásával kapcsolatos adatkezelési információk
A rendelés feldolgozásával kapcsolatos adatkezelés célja a szerződés teljesítése.
A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám.
A rendelés feldolgozásával kapcsolatos adatkezelés jogalapja:
A szerőzédés telejsítés; GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
A rendelés feldolgozásval kapcsolatos adatkezelés időtartama:
Az adatokat a Ptk. szerinti elévülési ideig 5 évig kezeljük.
A számlázással kapcsolatos adatkezelési információk
A Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten
alátámasztó számviteli bizonylatok elkészítése.
Kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím és telefonszám
A számlázással kapcsolatos adatkezelés jogalapja:
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1), számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számíviteli bizonylatot 8 évig meg kell őrizni
A számlázással kapcsolatos adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő az érintett adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles
megőrizni.

A szállítással kapcsolatos adatkezelési információk
A megrendelt áru kézbesítése, illetve értesítés a kézbesítés idejéről.
Kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám
A szállítással kapcsolatos adatkezelés jogalapja:
A kiszállítás és a szerőzdés teljesítése; GDPR 6. cikk (1) bekezés b) pontja
A szállítással kapcsolatos adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő az adatokat az érintett adattörlésével kapcsolatos kéréséig de legalább a
kiszállítás visszaigazolásig kezeli.

A szállítással kapcsolatos adatkezelések címzettjei, adatfeldolgozók adatai: GLS General Logistics
Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. Telefon: +36 29
886 660; E-mail: mailing@gls-hungary.com. - Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli
szerződés értelmében a megrendelt terméket a vásárló által megadott címre kikézbesíti. Ezen
folyamat elvégzéséhez az Adatfeldolgozó a vásárló nevét, címét és a telefonszámát és email
címét a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

A szállítással kapcsolatos adatkezelések címzettjei, adatfeldolgozók adatai: DPD Hungária Kft.
1158 Budapest, Késmárk u. 14. B. épület. Telefon: +36-1-501-6200 E-mail: dpd@dpd.hu - Az
Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés értelmében a megrendelt terméket a
vásárló által megadott címre kikézbesíti. Ezen folyamat elvégzéséhez az Adatfeldolgozó a vásárló
nevét, címét és a telefonszámát és email címét a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig
kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

A szállítással kapcsolatos adatkezelések címzettjei, adatfeldolgozók adatai:
Packeta Hungary Kft. 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. épület. Telefon:+36-1-400-8806.
E-mail:info@packeta.hu - Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés
értelmében a megrendelt terméket a vásárló által megadott címre kikézbesíti. Ezen folyamat
elvégzéséhez az Adatfeldolgozó a vásárló nevét, címét és a telefonszámát és email címét a
megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

A szállítással kapcsolatos adatkezelések címzettjei, adatfeldolgozók adatai:
Packeta Hungary Kft. Székhely: 1044 Budapest, Ezred utca 2 B2/11 épület Telefonszám: +36 1
400 8806 E-mail:info@packeta.hu -Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés
értelmében a megrendelt terméket a vásárló által megadott címre kikézbesíti. Ezen folyamat
elvégzéséhez az Adatfeldolgozó a vásárló nevét, címét és a telefonszámát és email címét a
megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

Hírlevél küldésével és személyre szabott reklámokkal kapcsolatos adatkezelési
információk
Az adatfeldolgozó az adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott módon közreműködik a
hírlevelek kiküldésében, ennek érdekében a hírlevélre feliratkozok nevét és email címét a hírlevél
küldéshez szükséges mértékben kezelheti, az Érintett hírlevél leiratkozási vagy törlésre való
kéréséig.

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve:
SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: :
2427 Baracs Ifjúság utca 22/B Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma:
06203635109 Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe:
info@sealmark.hu Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég webhelye:
www.sealmark.hu Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés időtartama:

A felíratkozó hozzájárulásának visszavonásáig. Hírlevél, marketing célú adatkezlés
A 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a szabályozza a gazdasági célú marketingtevékenységek alapvető
feltételeit és korlázozásait. A törvény értelmében a Felhasználó előzetes és kifejezett
hozzájárulása szüksége ahhoz, hogy a Szolgáltató hírlevelet, reklámokat küldjön a felhasználó
részére a regisztráció során megadott e-mail címére, posta címére, egyéb elérhetőségére.
A Szolgáltató nem küld kéretlen hírlevelet, reklámüzenet a Felhasználó részére. A Felhasználó
indoklás nélkül, ingyenes leíratkozhat a hírlevelek küldséséről, ezen esetben a Szolgáltató a
hírlevelek küldéséhez szükséges valamennyi személyes adatát törli a Felhasználónak. Hírlevél
küldésével kapcsolatos adatkezelés célja:
Az hírlevélküldés célja szolgáltatások személyre szabott nyújtása, új és akciós termékek
ismertetése. Az adatkezelés folyamata a hírlevél küldése érdekében valósul meg. Adatkezelés
jogalap
Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, amit a hírlevélre történő
felíratkozással ad meg az Adatkezelő számára; GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti
adatkezelés;

Hírlevél küldéssel kapcsolatban kezelt adatok köre
név, cím, e-mail cím, telefonszám Hírlevél adatkezlés időtartama
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
Online fizetéssel kapcsolatos adatkezlés
Az adatkezelő neve: Nagy Zsolt
Az adatkezelő székhelye: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B
Az adatkezelő e-mail címe: info@sealmark.hu
Az adatkezelő telefonszáma: 06203635109
Az adatkezelő weboldala: www.sealmark.hu
A szolgáltató az Adatkezelővel kötött szerződés alapján biztosítja az Online fizetés lehetőségét.
Online fizetés estén adattovábbítás jön létre az online fizetési szolgáltató felé. Az Online fizetési
szolgáltató a számára továbbított adatokat a saját adatkezelési szabályzata szeirnt kezeli.
Az adattovábbítás célja a vásárláshoz kapcsolódó fizetéshez szükséges transzakciós adatok
biztosítása. Az adattovábbítás jogalapja: Az Ön és az Adatkezelő között lértrejött szerdődés
teljesítése, online fizetés esetén a fizetéshez szükséges az adattovábbítás; A GDPR 6. cikk 1.
bekzdés b) pontja alapján;
Címzettek, akikkel a Szolgáltató a személyes adatokat közli
Az Adatkezelő a Felhasználó számára nyújtott szolgáltatásokhoz adatfelhasználókat vehet
igénybe

Személyes adatok tárolását végző adatfeldolgozó
Az adatfeldolgozó megnevezése: Paller Endre egyéni vállalkozó
Az adatfeldolgozó székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 71.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: 06709334304
Az adatfeldolgozó e-mail cím: info@viltor.hu
Az Adatfeldolgozó a személyes adatok tárolást végzi az Adatkezelővel kötött szerződés alapján,
az Adatfeldogozó a személyes adatok megismerésére nem jogosult.
Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés
Könyveléssel összefüggő adatfeldolgozó neve: Nagy Zsolt
Könyveléssel összefüggő adatfeldolgozó székhelye: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B
Könyveléssel összefüggő adatfeldolgozó e-mail címe: info@sealmark.hu
Könyveléssell összefüggő adatfeldolgozó telefonszáma: 06203635109
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján elvégzi a számlviteli bizonylatok
könyvelését. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli
nyilvántartáshoz szükséges módon és mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő
időtartamban kezeli, ezt követően törli.
Számlázással összefüggő adatfeldolgozó megnevezés: Nagy Zsolt - Adószáma: 12458149-2-07 -
E-mail címe: info@sealmark.hu - TELEFONSZÁMA: 06203635109 Az adatfeldolgozó az
adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott módon közreműködik a számla kiállításában.
A számla kiállításához szükséges személyes adatokat vevő neve, címe, az adatfeldolgozó az
Érintett adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni. -
SZÉKHELYE: 2427 Baracs Ifjúság utca 22/B

Adattovábbítás
Raiffeisen Bank Zrt..
Bank székhelye: 1133 Budapest,Váci út 116-118
Telefon: +36 80 488 588
Bank webcíme: https://www.raiffeisen.hu/
Adatkezelési tájékoztató
https://www.raiffeisen.hu/raiffeisen-csoport/raiffeisen-bank-zrt/jogi-nyilatkozatok/adatkezelesi-taje
koztato

Cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás
Mik azok a cookie-k?
A weboldal használat során az Üzemeltető úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie-k
kisméretű szövegfájlok, melyeket a weboldal tárol el az oldalaikra látogató felhasználó
számítógépén, illetve mobilkészülékén.
A cookie-k lehetővé teszik, hogy a webolda bizonyos ideig emlékezzen a Felhasználó beállításaira
(felhasználónév, választott nyelv stb.) és közreműködik abban, hogy néhány statisztikai jellegű
információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k egy része nem tartalmaz személyes
információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan
egyéni azonosítót tartalmaz.
Süti beállítás:
A legtöbb böngésző esetében a Érintettnek lehetősége van a sütik beállítására. A böngésző
alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak,
hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás
lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.
A sütik alkalmazásának célja:
A webáruház használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a sütik
korlátozása, törlése során előfordulhat, hogy a Felhasználó a webáruház bizonyos funkciót nem
vagy csak korlátozott módon tudja majd használni.
A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:
Google Chrome
Firefox
Internet Explorer
A honlap által használt sütik főbb jellemzői:
Munkamenet cookie-k (session):
A működéshez szükséges sütik a weboldal használatát segítik azzal, hogy alapvető funkciókat
aktiválnak. A weboldal nem tud helyesen működni ezen sütik nélkül.
Adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3)
bekezdése.
Adatkezelésidőtartama: A látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak.
Használt munkameneti sütik:
Megnevezés:
Lejártai idő:
Leírás
Állandó/mentett cookie-k:
Ezen cookie-k tartósan el vannak mentve a Felhasználó számítógépén, tehát nem törlődnek
automatikusan, amikor a Felhasználó bezárja a böngészőprogramot.
Adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3)
bekezdése
Adatkezelésidőtartama: A Felhasználó által történt törlésig
Használt állandó/mentett sütik:
A webodal az alábbi Állandó/mentett sütiket használja:
Megnevezés:
Lejárat:
Leírás:
Statisztikai, marketing sütik
A statisztikai süti visszajelzést nyújtanak, hogy a Felhasználók milyen tartalmat kedvelnek a
weboldalon. Az adatok nem kapcsolódnak konkrét személyhez, ezek a sütik sem azonosítják a
Felhasználókat. A marketing sütik weboldalakon átívelően követik nyomon a felhasználókat,
például hirdetések megjelenítése, mindezt azért, hogy számukra releváns tartalmat mutassanak.
Adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3)
bekezdése.
Statisztikai, marketing sütik:
Megnevezés:
Lejárat:
Leírás:
Google Adwords Süti: A Google Adwords sütiket használják fel arra is, hogy a hirdetéseket a
felhasználók számára vonzóbbá, a megjelenítők és hirdetők számára pedig értékesebbé tegyék. A
sütik néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a
releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések
tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése. A
Google sütik – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a
Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen sütiket például arra használjál,
hogy megjegyezzék az Felhasználó legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a
keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett
látogatásait. Ez segítségünkre van abban, hogy testre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg
Önnek a Google-on.
Az oldalon használt sütik főbb jellemzője
Süti megnevezés:
Süti funciója:
Süti lejárati ideje:
Hírdetés célú sütik
Ezeknek a sütiknek a célja, hogy a weboldalakon a Felhasználó számára releváns hirdetések
jelenjenek meg. A hírdetés célú sütik olyan információkat gyűjthenke mint pl. melyik oldalt nézte
meg, hány weboldalt keresett meg mindezt az Felhasználó érdeklődésére számot tartó tartalmak
megismerése érdekében.Ezen sütik elhelyezéséhez a Felhasználó hozzájárulása szükséges, a
Felhasználó böngészője beállításával meg tudja akadályozni a sütik elhelyezését.
Az adatkezelés jogalapja a Felhasznál hozzájárulása.
A webodal az alábbi Hírdetés célú sütiket használja:
Megnevezés:
Lejárat:
Leírás:
Amennyiben a felhasználó nem fogadja el a sütik használatát, akkor bizonyos funkciók nem
lesznek elérhetőek a számára. A sütik törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
Internet Explorer 
Firefox
Chrome
Az Üzemeltetőnek nem szükséges a felhasználó hozzájárulása az alábbi sütik használat során:
A jelszóval védett munkamenethez használt süti;
A bevásárlókosárhoz használt süti;
Biztonsági süti;
A felhasználó a böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető sütiket
kíván elhelyezni a számítógépén, illetve a sütik küldését bármikor megtilthatja.
Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy a sütik el nem fogadásával bizonyos oldalak vagy
funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap
jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.
A felhasználónak lehetőségük van a sütiket törölni az Eszközök/Beállítások menüben. általában
az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
Közösségi média: A Adatkezelő a webáruház termékeinek megismertetése, népszerűsítése
céljából a közösségi média oldalakat tart fenn (Facebook/Instragam/Twitter stb.). Amennyiben a
Felhasználó valamilyen közösségi oldalon keresztül „lájkolta” vagy kapcsolatba lépett a
webáruházunkkal úgy azon Felhasználok alábbi személyes adatait kezelheti: regisztrált név,
felhasználó nyilvános profil képe. A Felhasználókra az adott közösségi média adatvédelmi
feltételei irányadóak. Jogellenes, sértő tartalom publikálása esetén Adatkezelő a Felhasználót
előzetes értesítése nélkül kizárhatja.. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes
hozzájárulása a személyes adati kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Adatbiztonság
Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az
általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az
oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.
A személyes adatok biztonsága érdekében az alábbi lépéseket tettük:
• a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; • a személyes adatok kezelésére használt
rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását; • fizikai vagy
műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való
hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; • az
adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések
hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást;
• SSL tanúsítvány;
A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai
A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, törlését és zárolását. A Felhasználó a személyes adatainak törlését, vagy
módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:
E-mail cím: info@sealmark.hu
Levelezési cím: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
A Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az
adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban megadni a
tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, módosítását, illetve törlését.
Az adatkezelő köteles a felhasználó által kért saját adatival kapcsolatos helyesbítését,
módosítását, illetve törlését 30 napon belül elvégezni. Amennyiben az adatkezelő a kérelem
kézhezvételét követő 30 napon belül írásban, vagy az Érintett hozzájárulásával elektronikus úton
közli a helyesbítés, zárolás, vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A
helyesbítés, törlés, vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az
Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
A természetes személy számára a tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell megadni.
Az információkat írásban, vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell
megadni. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták
az Érintett személyazonosságát.
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő
további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a
késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást
lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve ha az Érintett azt másként kéri.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely
felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de
nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból
bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért.

A személyes adataihoz való hozzáférés joga
Ezen joga alapján Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és az általános adatvédelmi rendeletben felsorolt
információkhoz hozzáférést kapjon.

A személyes adatai helyesbítéséhez való joga
A helyesbítéshez való joga alapján Ön egyrészt jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat,
másrészt jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatainak kiegészítését.
A személyes adatai törléséhez és „elfeledtetéshez” való joga
Főszabály szerint törléshez való joga alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül törölje az Ön személyes adatait, az adatkezelő pedig köteles arra,
hogy indokolatlan késedelem nélkül törölje azokat, meghatározott feltételek esetén.
Az „elfeledtetéshez” való jog a törléshez való jog online környezetbe történő kiterjesztését jelenti,
amely alapján, ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta az Ön személyes adatát, és azt törölni
köteles, köteles megtenni észszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa
az Ön személyes adatait kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a személyes adataira mutató
linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
Ezen érintetti joggal kapcsolatban fontos azonban megjegyezni, hogy a személyes adatok
törlésére és „elfeledtetésére” nincs lehetőség, amennyiben az általános adatvédelmi rendelet 17.
cikk (3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyike fennáll.
A személyes adatai kezelésének korlátozásához való joga
» Önt jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza, közismertebb nevén zárolja az
adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
» Ön vitatja a személyes adatai pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze ezen személyes adatai
pontosságát;
» az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra
adatkezelés céljából, de az Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez;
» Ön tiltakozott az adatkezelés ellen. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben
A személyes adatai hordozhatóságához való joga
Ön ezen joga alapján jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, és egy adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket a személyes adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a
rendelkezésére bocsátotta. Ezt a jogát akkor gyakorolhatja, ha az adatkezelés hozzájáruláson
vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

A személyes adatai kezelése elleni tiltakozási joga
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatai kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a
közhatalmi jellege miatt kerül sor. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés
érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes
adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen
üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés
érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem
kezelhetők.

Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése
Amennyiben az Érintett szerint az Adatkezelő nem tartotta be a adataival kapcsolatban az
adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezéseket, vagy nem teljesítette az Érintett
adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét, úgy a Felhasználó Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezhet az alábbi elérhetőséget
egyikén:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1636 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefonszám: +36 (30) 683-5969
+36 (30) 549-6838
+36 (1) 391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Amennyiben az Érintett a Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak
közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.
Felhasználó az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi
elérhetőségeken tudja bejelenteni:

Levelezési cím: Levelezési cím: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Telefonszám: Telefonszám: 06203635109
E-mail cím: info@sealmark.hu

Kontakt

  • Maďarsko - 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
  • 06203635109
  • info@sealmark.hu

Newsletter

SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. - 2005-2024 Minden jog fenntartva!

Webové stránky používajú súbory cookie na prístup k základným funkciám a lepšiemu používateľskému zážitku. Používaním tejto stránky súhlasíte so zmluvnými podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov.