Barion Pixel
+
Skupiny produktov
Menu
Skupiny produktov
TOP produkty
Zobrazené produkty
  • Ešte ste si nepozreli žiadny produkt.
Navigácia
Správy
Denná ponuka produktov
Výrobcovia
Odporúčané produkty
Elektronická platba

Vyhlásenie o ochrane súkromia

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto informácií o správe údajov, používania internetového obchodu, produktov, procesu nákupu alebo procesu dodania, kontaktujte nás na jednom z kontaktných údajov uvedených nižšie.

Kontaktné údaje internetového obchodu
Poštová adresa: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Telefónne číslo: 06203635109
Elektronický kontakt spoločnosti je: info@sealmark.hu
Doménová adresa internetového obchodu: https://www.sealmark.sk (https://www.kulcstartok.hu internetový obchod v maďarskom jazyku, k dispozícii je aj slovenská verzia.)

Zásady ochrany osobných údajov
SEALMARK PLASTICS LTD. (ďalej len: Predávajúci, správca údajov) ako správca údajov vyhlasuje,
že správa údajov súvisiacich s prevádzkou ním prevádzkovaného internetového obchodu je v súčasnosti
spĺňa požiadavky platnej legislatívy. Pri manipulácii s údajmi používateľov platí nasledovné
konáme tak, že berieme do úvahy a dodržiavame platné zákony.
Účelom tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov je objednávka z internetového obchodu https://www.sealmark.sk/
špecifikované pri objednávke produktu a prevádzkovateľom stránky - SEALMARK PLASTICS
Ltd. (Správca údajov) - na správu osobných údajov a iných údajov, ktoré sú mu sprístupnené
definuje príslušné zásady a pravidlá.
Rozsah tohto Vyhlásenia je nevyhnutný len pre používanie stránky, Prevádzkovateľa údajov
vzťahuje na poskytnuté údaje, jeho ustanovenia sa neuplatňujú v prípade, že
niekto dobrovoľne zverejní svoje osobné údaje alebo ich časť
stránku alebo cez stránku.
V prípade objednávky produktov distribuovaných internetovým obchodom https://www.sealmark.sk/, napr
môžu poskytnúť aj údaje, ktoré sa považujú za osobné údaje.
Osobné údaje sú definované ako akékoľvek špecifické (identifikované alebo identifikovateľné) prirodzené
z údajov možno vyčítať údaje, ktoré možno spájať s osobou (ďalej len: dotknutá osoba), tzn
záver týkajúci sa dotknutej osoby. Počas správy údajov budú osobné údaje uchovávané napr
až do obnovenia vzťahu s dotknutou osobou. Osobu možno považovať najmä vtedy
identifikovateľné, ak ide – priamo alebo nepriamo – o meno, identifikačnú značku alebo jedno či viac
faktor charakteristický pre vašu fyzickú, fyziologickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu
možno identifikovať na základe
Medzi údajmi poskytnutými pri objednávke užívateľa je len meno a e-mailová adresa
možno považovať za osobné, ak sú splnené určité podmienky (napr. meno a e-mailová adresa sú skutočné).
pre údaje.


Údaje o spoločnosti prevádzkujúcej internetový obchod
Podrobnosti o správcovi údajov:
Meno správcu údajov: SEALMARK MőNYAGIPARI KFT.
Poštová adresa: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Telefónne číslo: 06203635109
E-mailová adresa: info@sealmark.hu
Webstránka: https://www.sealmark.sk/


Koncepty
osobné údaje: s akoukoľvek konkrétnou (identifikovanou alebo identifikovateľnou) fyzickou osobou
(ďalej len: dotknutá osoba) údaje, ktoré možno prepojiť, možno z údajov odvodiť, na dotknutú osobu
relevantný záver. Počas správy údajov budú osobné údaje uchovávané napr
až do obnovenia vzťahu s dotknutou osobou. Osobu možno považovať najmä vtedy
možno identifikovať, ak – priamo alebo nepriamo – meno, identifikačná značka alebo jedna alebo viac,
faktor charakteristický pre jeho fyzickú, fyziologickú, duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu
možno identifikovať na základe;
súhlas: dobrovoľné a rozhodujúce vyjadrenie želania dotknutej osoby, ktoré je vhodné
je založený na informáciách, s ktorými dávate svoj jednoznačný súhlas s osobnými údajmi, ktoré sa vás týkajú
na správu údajov – v plnom rozsahu alebo pokrývajúce určité operácie;
prevádzkovateľ údajov: fyzická alebo právnická osoba alebo neprávnická osoba
organizácie, ktorá alebo ktorá určuje účel správy údajov, na správu údajov
(vrátane použitého nástroja) robí a realizuje príslušné rozhodnutia, alebo ním
vykonáva autorizovaný spracovateľ údajov;
správa údajov: bez ohľadu na použitý postup, akúkoľvek operáciu vykonanú s údajmi alebo a
súbor operácií, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, zaznamenávanie, organizácia, ukladanie,
zmena, použitie, prenos, zverejnenie, koordinácia, príp
pripojenie, blokovanie, vymazanie a zničenie, ako aj ďalšie údaje
zamedzenie jeho používania. Fotografický, zvukový alebo obrazový záznam sa považuje za spracovanie údajov
príprava, ako aj fyzické vlastnosti vhodné na identifikáciu osoby (napr
záznam odtlačku dlane, vzorky DNA, obrazu dúhovky);
prenos údajov: ak sú údaje sprístupnené konkrétnej tretej strane;
zverejnenie: ak sú údaje sprístupnené komukoľvek;
vymazanie údajov: znehodnotenie údajov takým spôsobom, že ich obnovenie už nie je možné
možné;
spracovanie údajov: vykonávanie technických úloh súvisiacich s operáciami správy údajov,
bez ohľadu na spôsob a prostriedky použité na vykonávanie operácií a to
z miesta aplikácie;
tretia strana: fyzická alebo právnická osoba, 

a nie s právnou subjektivitou
holdingová organizácia, ktorá je alebo nie je totožná s dotknutou osobou, prevádzkovateľom údajov
so spracovateľom údajov.


Právny základ pre správu údajov
Dobrovoľný súhlas užívateľa, že informácie poskytnuté pri používaní internetového obchodu sú osobné
sa používajú údaje, alebo článok 6 ods. 1 bod a) GDPR.
Účel správy údajov
Účelom správy údajov je len uľahčenie kontaktu s používateľmi
v niektorých prípadoch personalizované poskytovanie určitých služieb, dodanie objednaného produktu.
Súhlas so správou údajov
Používateľ odoslaním objednávky súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ údajov - SEALMARK
PLASTIC INDUSTRIAL LTD. - spravovať svoje povinné údaje k objednávke.
CXII z roku 2011 o práve na sebaurčenie a slobode informácií. zákona
Podľa § 20 ods. 1 musí byť dotknutá osoba informovaná o všetkom, čo súvisí s internetovým obchodom
o skutočnosti, teda najmä o účele a právnom základe správy údajov, správe údajov a
o osobe oprávnenej na spracúvanie údajov, dobe trvania správy údajov.


Rozsah spracovávaných údajov:
Meno: Kontakt, vystavenie faktúry, prejednanie objednávky
Adresa: Nadviazanie kontaktu, vystavenie faktúry, zabezpečenie doručenia
E-mailová adresa: Kontakt, kontakt, zasielanie newslettera, oznámenie o doručení
Telefón: Kontakt, kontakt, oznámenie o doručení
Dátum nákupu/registrácie: Technická prevádzka
Informácie o správe údajov súvisiace s objednávkou
Právne pozadie správy údajov súvisiacich s objednávkami:
Právne pozadie správy údajov o práve na sebaurčenie informácií a
CXII z roku 2011 o slobode informácií. právo (Info.)
Právny základ pre správu údajov súvisiacich s objednávkami:
Právnym základom správy údajov je dobrovoľný súhlas užívateľa s používaním internetového obchodu
sú využívané osobné údaje poskytnuté pri tomto procese, alebo článku 6 ods. 1 GDPR
odsek b)

Účel správy údajov súvisiacich s objednávkou:
Účelom správy údajov je len uľahčenie kontaktu s používateľmi
v niektorých prípadoch personalizované poskytovanie určitých služieb, dodanie objednaného produktu.
Rozsah spracúvaných údajov: meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.
Trvanie správy údajov súvisiacich s objednávkou:
Správca údajov uchováva údaje do doby, kým dotknutá osoba nepožiada o vymazanie údajov, minimálne však a
spracováva až do potvrdenia doručenia.
Informácie o správe údajov súvisiace s fakturáciou
Právne pozadie správy údajov súvisiacich s fakturáciou:
The Sztv. Podľa § 169 ods. (1)-(2) je zhotoviteľ povinný uchovávať vystavenú faktúru 8 rokov
strážiť.

Právny základ pre správu údajov súvisiacich s fakturáciou:
Právnym základom správy údajov je dobrovoľný súhlas užívateľa s používaním internetového obchodu
budú použité osobné údaje poskytnuté počas procesu a o všeobecnej dani z obratu
CXXVII z roku 2007 § 159 ods. 1, § 169 ods. 2 zákona C z roku 2000 o účtovníctve
a správa údajov podľa GDPR článok 6 (1) bod c)]
Účel správy údajov súvisiacich s fakturáciou:
The St. Na základe § 169 ods. 1 až 2 účtovné zúčtovanie priamo a nepriamo
dodržiavanie povinnosti uchovávania podkladových účtovných dokladov.
Rozsah spracúvaných údajov: meno, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo
Poskytovateľ služby zverejňuje údaje zákazníka až po splnení zmluvy a zmluvných podmienok
uchovávané počas trvania zmluvy za účelom jej preukázania.
Trvanie spracovania údajov súvisiacich s fakturáciou:
Na základe § 169 zákona C z roku 2000 je prevádzkovateľ povinný uchovávať dotknuté údaje po dobu najmenej 8 rokov
zachovať.
Informácie o správe údajov súvisiace s doručením

Právne pozadie správy údajov súvisiacich s dopravou:
Právne pozadie správy údajov o práve na sebaurčenie informácií a
CXII z roku 2011 o slobode informácií. právo (Info.)
Právny základ pre správu údajov súvisiacich s prepravou:
Právnym základom správy údajov je dobrovoľný súhlas užívateľa s používaním internetového obchodu
sú použité osobné údaje poskytnuté počas tohto procesu, alebo GDPR článok 6 (1) bod b)
bod.

Účel správy údajov súvisiacich s prepravou:
Dodanie objednaného tovaru a oznámenie o čase dodania.
Rozsah spracúvaných údajov: meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo
Trvanie správy údajov súvisiacich s prepravou:
Správca údajov uchováva údaje do doby, kým dotknutá osoba nepožiada o vymazanie údajov, minimálne však a
spracováva až do potvrdenia doručenia.

Meno a kontaktné údaje správcu údajov:

GLS General Logistics Systems Hungary Parcel-Logistics
Kft. 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. Telefón: +36 29 886 660; E-mail:
mailing@gls-hungary.com. - Spracovateľ údajov má s prevádzkovateľom údajov uzatvorenú písomnú zmluvu
doručí objednaný produkt na adresu určenú zákazníkom. Tento proces
na vykonanie Spracovateľa údajov meno, adresu a telefónne číslo a e-mailovú adresu zákazníka
môže byť spracovaná až do doručenia objednaného tovaru, po ktorom bude ihneď zmazaná.

Meno prevádzkovateľa údajov a e

kontaktné údaje:

DPD Hungária Kft. 1158 Budapešť, Késmárk u. 14. B. budova.
Telefón: +36-1-501-6200 E-mail: dpd@dpd.hu - Spracovateľ údajov má písomnú zmluvu s prevádzkovateľom údajov
podľa zmluvy bude objednaný produkt doručený na adresu uvedenú zákazníkom. Na toto
spracovávať, Spracovateľ údajov zhromažďuje meno, adresu, telefónne číslo a e-mail zákazníka
svoju adresu môžete spravovať až do doručenia objednaného tovaru, po ktorom bude ihneď zmazaná.

Meno a kontaktné údaje správcu údajov:

Packeta Hungary Kft. 1044 Budapešť, Ezred utca 1-3. B2/11. budova. Telefón: +36-1-400-8806.
E-mail: info@packeta.hu - Spracovateľ údajov má s prevádzkovateľom údajov uzatvorenú písomnú zmluvu
doručí objednaný produkt na adresu určenú zákazníkom. Tento proces
na vykonanie Spracovateľa údajov meno, adresu a telefónne číslo a e-mailovú adresu zákazníka
môže byť spracovaná až do doručenia objednaného tovaru, po ktorom bude ihneď zmazaná.

Meno a kontaktné údaje správcu údajov:

Packeta Hungary Kft. Sídlo: 1044 Budapešť, Ezred utca 2 budova B2/11 Telefón: +36 1
400 8806 E-mail: info@packeta.hu - Spracovateľ údajov má s prevádzkovateľom údajov uzatvorenú písomnú zmluvu
doručí objednaný produkt na adresu určenú zákazníkom. Tento proces
na vykonanie Spracovateľa údajov meno, adresu a telefónne číslo a e-mailovú adresu zákazníka
môže byť spracovaná až do doručenia objednaného tovaru, po ktorom bude ihneď zmazaná.
Správa údajov v súvislosti so zasielaním newsletterov a personalizovaných reklám
informácie

Účel správy údajov súvisiacich so zasielaním newslettera: Účelom správy údajov je výlučne a
uľahčenie kontaktu s používateľmi, ak je to vhodné, určitých služieb
personalizované doručenie, prezentácia nových a zľavnených produktov. Čo sa týka zasielania newslettera
Rozsah spracúvaných údajov: meno, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo Správa údajov súvisiacich s newsletterom
trvanie: Prevádzkovateľ spracúva údaje, kým dotknutá osoba nepožiada o vymazanie údajov.
Právny základ správy údajov súvisiacich so zasielaním newslettera: Právnym základom správy údajov je používateľ
dobrovoľný súhlas s poskytnutím osobných údajov pri používaní internetového obchodu
a Infotv. Odsek 1 § 5 a CVIII z roku 2001. Zákon 13/A. §
Odsek (3). Právny základ pre správu údajov súvisiacich so zasielaním newsletterov: Newsletter
právne pozadie správy údajov súvisiace so zasielaním: Právne pozadie správy údajov je
CXII z roku 2011 o informačnom sebaurčení a slobode informácií. zákona
(Informácie)

NÁZOV SPRACOVATEĽA ÚDAJOV SPOJENÝCH S ODOSIELANÍM NEWSLETTERA: SEALMARK
PLASTIC INDUSTRIAL LTD.

- SÍDLO: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.

- Daňové číslo Spoločenstva: HU12458149

- TELEFÓNNE ČÍSLO: 06203635109

- E-MAILOVÁ ADRESA: info@sealmark.hu

- MIESTO SPRACOVANIA ÚDAJOV: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.

Spracovateľ údajov prispieva do newsletterov spôsobom uvedeným v písomnej zmluve s prevádzkovateľom údajov
pri odosielaní sa za týmto účelom prihlasujem na odber noviniek s vaším menom a emailovou adresou na zasielanie newsletteru
môže s ním nakladať v nevyhnutnom rozsahu, kým Dotknutá osoba nepožiada o odhlásenie alebo vymazanie newsletteru.
Informácie o správe údajov súvisiace s registráciou
Právne pozadie správy údajov súvisiacich s registráciou:
Právnym základom pre správu údajov je článok 6 odsek 1 bod b) GDPR

Právny základ pre správu údajov súvisiacich s registráciou:
Právnym základom správy údajov je dobrovoľný súhlas užívateľa s používaním internetového obchodu
budú použité vaše osobné údaje poskytnuté v rámci procesu, alebo GDPR článok 6 ods. 1 b)
bod.

Účel správy údajov súvisiacich s registráciou:
Účelom správy údajov je len uľahčenie kontaktu s používateľmi
v niektorých prípadoch personalizované poskytovanie určitých služieb, prezentácia nových a zľavnených produktov.
Rozsah spravovaných údajov súvisiacich s registráciou: meno, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo. -
Trvanie správy údajov súvisiacej s registráciou: Prevádzkovateľom údajov je dotknutá osoba
kým nepožiadate o vymazanie údajov.
Správa súborov cookie
Pri používaní webovej stránky je Prevádzkovateľ v malom, priamom kontakte s používateľom
nainštaluje do počítača používateľa dátové súbory (cookies), ktoré obsahujú aj údaje, ktoré nie je možné importovať
dátový záznam, identifikácia užívateľa, uľahčenie ďalšej návštevy užívateľa
za účelom Údaje prenesené do Správcu údajov počas používania údajových súborov Správca údajov neprenesie
prepojiť s identifikačnými údajmi daného Užívateľa.

Správca údajov pri používaní internetového obchodu eviduje a spravuje nasledujúce údaje vo vzťahu k dotknutej osobe:
IP adresu používanú Používateľom;
typ prehliadača;
charakteristiky operačného systému zariadenia používaného na prehliadanie;
dátum návštevy;
navštívené stránky;


Právne pozadie správy súborov cookie:
Správa údajov súvisiaca so správou súborov cookie je o práve na sebaurčenie informácií a to
CXII z roku 2011 o slobode informácií. zákona (Infotv.) a informácie
2 o niektorých otázkach služieb súvisiacich so spoločnosťou 

CVIII z roku 001. zákona
je obsiahnutá v časti o niektorých otázkach služieb súvisiacich s informačnou spoločnosťou.
Právnym základom pre správu údajov je Infotv. Na základe bodu a) odseku (1) § 5 Užívateľ
príspevok.

Nastavenie cookies:
Pre väčšinu prehliadačov má Dotknutá osoba možnosť nastaviť súbory cookie. Prehliadač
automaticky akceptuje súbory cookie v predvolenom nastavení, ale zvyčajne sa dajú zmeniť,
zabrániť automatickému prijatiu a zakaždým ponúknuť možnosť voľby
možnosť povoliť alebo nepovoliť súbory cookie.

Účel používania cookies:
Cookies uľahčujú alebo umožňujú použiteľnosť a procesy internetového obchodu
pri obmedzení alebo vymazaní sa môže stať, že Používateľ nevyužíva niektoré funkcie internetového obchodu
alebo ho budete môcť používať len obmedzeným spôsobom.
Informácie o nastaveniach súborov cookie najpopulárnejších prehliadačov nájdete na nasledujúcich odkazoch:
Google Chrome
Firefox
internet Explorer

Hlavné charakteristiky súborov cookie používaných webom:
„Trvalé cookies“ sa ukladajú aj po opustení internetového obchodu
na počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení. Pomocou týchto súborov cookie webová lokalita rozpoznáva
Používateľ ako vracajúci sa návštevník. Nevhodné na osobnú identifikáciu
„súbory cookie relácie“: (súbor cookie relácie) iba počítač, notebook alebo mobilné zariadenie
dočasne uložené, kým Používateľ neopustí webovú stránku. Tieto cookies sú
operácie vykonané v internetovom obchode sa zaznamenávajú počas návštevy. Pracoval na týchto koláčikoch
automaticky sa vymažú z počítača alebo notebooku po dokončení alebo zatvorením prehliadača
alebo z mobilného zariadenia.
Google Analytics Google Analytics je analytický nástroj spoločnosti Google, ktorý pomáha webovým stránkam
a vlastníkov aplikácií, aby získali presnejší obraz o aktivitách svojich návštevníkov. THE
služba môže používať súbory cookie na zhromažďovanie informácií a vytváranie správ na webovej stránke
zo štatistických údajov o jeho využívaní bez individuálnej identifikácie návštevníkov
pre Google. Hlavným súborom cookie používaným službou Google Analytics je súbor cookie „__ga“. Používanie webových stránok
okrem prehľadov vytvorených zo štatistických údajov aj Google Analytics – popísané vyššie
spolu s niektorými reklamnými súbormi cookie – možno ich použiť aj na poskytovanie relevantnejších reklám
zobraziť ho v službách Google (ako je vyhľadávanie Google) a všade inde
na internete, ako aj na meranie súvisiace s reklamami, ktoré zobrazujeme
interakcie.
Súbory cookie Google Adwords: Súbory cookie Google Adwords sa používajú aj na zobrazovanie reklám
urobiť ho atraktívnejším pre používateľov a hodnotnejším pre vydavateľov a inzerentov. THE
Niektoré bežné použitia súborov cookie sú: výber reklám na základe toho, čo a
relevantné pre daného používateľa, správy o výkonnosti kampaní
zlepšenie a zamedzenie zobrazovania reklám, ktoré už používateľ videl. THE
Google používa súbory cookie, ako sú súbory cookie NID a SID, v produktoch Google, ako napr
Ak chcete prispôsobiť reklamy, ktoré sa vám zobrazujú vo Vyhľadávaní Google. Využite takéto cookies napr
zapamätať si nedávne vyhľadávania používateľa s reklamami od jednotlivých inzerentov alebo a
vaše predchádzajúce interakcie s výsledkami vyhľadávania a na webových stránkach inzerentov
návštev. Pomáha nám to zobrazovať vám prispôsobené reklamy
Pre vás na Googli.
Ďalšie používané súbory cookie
BARION
Ak používateľ neakceptuje používanie cookies, niektoré funkcie nebudú dostupné
bude vám k dispozícii. Viac informácií o odstránení súborov cookie nájdete na nasledujúcich odkazoch:
internet Explorer
Firefox
Chrome
Prevádzkovateľ nevyžaduje súhlas užívateľa pri používaní nasledujúcich cookies:
Súbor cookie používaný pre reláciu chránenú heslom;
Súbor cookie používaný pre nákupný košík;
Bezpečnostný súbor cookie;
Užívateľ si môže nastaviť svoj prehliadač tak, aby dostával upozornenia, keď Prevádzkovateľ nastaví cookies
chcete umiestniť do svojho počítača, alebo môžete kedykoľvek zakázať posielanie cookies.
Upozorňujeme používateľov na skutočnosť, že neakceptovaním súborov cookie ste určitými stránkami
funkcie nefungujú správne a je možné, že ich používateľ nedostane
oprávnenie na prístup k určitým údajom.
Používateľ má možnosť vymazať cookies v menu Nástroje/Nastavenia. všeobecne
v nastaveniach položky menu Ochrana údajov.
Súbory cookie používané na webovej stránke nie sú samy osebe vhodné pre Používateľa
na identifikáciu.

Sociálne médiá: Správca údajov predstavuje a propaguje produkty internetového obchodu
na tento účel spravuje stránky sociálnych médií (Facebook/Instragam/Twitter atď.). Ak
Používateľ označil, že sa mi páči, alebo kontaktoval
prostredníctvom nášho internetového obchodu môžete spravovať nasledovné osobné údaje Užívateľov: registrované meno,
verejný profilový obrázok používateľa. Dané sociálne médium je ochranou údajov pre Používateľov
platia podmienky. Nelegálny, urážlivý obsah p

v prípade zverejnenia správca údajov Užívateľ
môžete ho vylúčiť bez predchádzajúceho upozornenia. Právnym základom pre správu údajov je dobrovoľný Používateľ
súhlas so spracovaním osobných údajov na stránkach sociálnych médií.

Údaje spracovateľov údajov a ich činnosti v oblasti správy údajov
MENO SPRACOVATEĽA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Zsolt Nagy

- SÍDLO: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.

- Daňové číslo Spoločenstva: HU12458149

- E-MAILOVÁ ADRESA: info@sealmark.hu

- TELEFÓNNE ČÍSLO: 06203635109;

MIESTO SPRACOVANIA ÚDAJOV: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.

Spracovateľ údajov vykonáva úlohy definované v písomnej zmluve s prevádzkovateľom údajov,
nemá právo na prístup k osobným údajom.


NÁZOV SPRACOVATEĽA ÚDAJOV SPOJENÝCH S FAKTURÁCIOU: Zsolt Nagy

- Daňové číslo Spoločenstva: HU12458149

- E-MAILOVÁ ADRESA: info@sealmark.hu

- TELEFÓNNE ČÍSLO: 06203635109

- MIESTO SPRACOVANIA ÚDAJOV: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.

Spracovateľ údajov sa podieľa na vystavení faktúry spôsobom uvedeným v písomnej zmluve s prevádzkovateľom. Meno a adresa príjemcu osobných údajov potrebných na vystavenie faktúry, spracovateľom údajov je Dotknutá osoba
musí vaše údaje uchovávať najmenej 8 rokov na základe § 169 zákona C z roku 2000.

- SÍDLO: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.


NÁZOV SPRACOVATEĽA ÚDAJOV SPOJENÝCH S UCHOVÁVANÍM FAKTÚR: NAGY ZZOLT / SEALMARK
PLASTIC INDUSTRIAL LTD.

- SÍDLO: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.

- Daňové číslo Spoločenstva: HU12458149

- TELEFÓNNE ČÍSLO: 06203635109

- E-MAILOVÁ ADRESA: info@sealmark.hu

- MIESTO SPRACOVANIA ÚDAJOV: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B. Spracovateľ údajov sa podieľa na uchovávaní účtu spôsobom uvedeným v písomnej zmluve s prevádzkovateľom údajov. Spracovateľom údajov je Dotknutá osoba
podľa § 169 zákona C z roku 2000 sa musí uchovávať najmenej 8 rokov.

Bezpečnosť údajov
Správca údajov sa snaží prijať všetky opatrenia, ktoré sa od neho očakávajú, aby to tak bolo
zaviesť bezpečnosť IT systémov, ktoré používa, s osobitným zreteľom na
aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu k údajom uloženým na stránke.
Na zaistenie bezpečnosti osobných údajov sme podnikli nasledujúce kroky:
• pseudonymizácia a šifrovanie osobných údajov; • slúži na správu osobných údajov
zabezpečenie nepretržitej dôvernosti systémov a služieb; • ste fyzická osoba
v prípade technického incidentu možnosť prístupu k osobným údajom
prístup a dostupnosť údajov možno včas obnoviť; • to je
technické a organizačné opatrenia prijaté na zaručenie bezpečnosti správy údajov
postup pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia jeho účinnosti;
• SSL certifikát;

Práva používateľa súvisiace so správou údajov
Používateľ môže požiadať o informácie o správe svojich osobných údajov, ako aj požiadať o osobné údaje
opravu, vymazanie a zablokovanie vašich údajov. Používateľ vymaže svoje osobné údaje, príp
o zmeny alebo informácie o správe údajov môžete požiadať nasledujúcim spôsobom:
E-mailová adresa: info@sealmark.hu
Poštová adresa: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Prevádzkovateľ je povinný na žiadosť Používateľa poskytnúť informácie o údajoch, ktoré spravuje, t.j
o právnom základe, účele a dĺžke spracovania údajov. Prevádzkovateľ je povinný podať žiadosť
poskytnúť písomne ​​v čo najkratšom čase, najneskôr však do 25 dní
informácie. Používateľ môže kedykoľvek požiadať o opravu, úpravu alebo vymazanie svojich údajov.
Prevádzkovateľ je povinný opraviť údaje, o ktoré používateľ sám žiada,
zmena alebo zrušenie do 25 dní. Ak je správcom údajov žiadosť
písomne ​​do 25 dní od prijatia, alebo elektronicky so súhlasom Dotknutej osoby
oznámi vecné a právne dôvody zamietnutia žiadosti o opravu, zablokovanie alebo výmaz. THE
v prípade zamietnutia žiadosti o opravu, vymazanie alebo zablokovanie prevádzkovateľ informuje o
Týka sa možnosti súdnej nápravy a možnosti obrátiť sa na úrad.
Pre fyzickú osobu sú informácie stručné, transparentné, zrozumiteľné a jednoduché
musí byť poskytnutá v prístupnej forme, jasne a zrozumiteľne formulovaná.
Informácie sa musia poskytnúť písomne ​​alebo iným spôsobom, v prípade potreby aj elektronicky
dať Na žiadosť dotknutej osoby možno poskytnúť aj ústne informácie, ak boli overené iným spôsobom
identitu Dotknutej osoby.
Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu, v každom prípade však od prijatia žiadosti
do jedného mesiaca informuje Dotknutú osobu o opatreniach prijatých na základe žiadosti.
V prípade potreby, berúc do úvahy zložitosť žiadosti a počet žiadostí, ide o konečný termín
môže sa predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Pokiaľ ide o predĺženie lehoty, prevádzkovateľ údajov a
s uvedením dôvodov omeškania do jedného mesiaca od prijatia žiadosti
informuje Kontakt. Ak Dotknutá osoba podala žiadosť, informácie elektronicky
ak je to možné, musí byť poskytnuté elektronicky, pokiaľ Dotknutá osoba nepožiada inak.
Ak správca údajov nepodnikne žiadne kroky 

na základe žiadosti Dotknutej osoby bezodkladne, ale
informuje Kontakt najneskôr do jedného mesiaca odo dňa prijatia žiadosti
o dôvodoch neprijatia opatrení, ako aj o tom, či môže Dotknutá osoba podať sťažnosť ktorejkoľvek
u dozorného orgánu a môže uplatniť svoje právo na súdny opravný prostriedok.
Poskytovateľ služby rešpektuje a chráni osobné údaje. Údaje zmluvnej strany
používa sa v súlade s aktuálnymi predpismi zákona o ochrane údajov. Poskytovateľ služieb
údaje zákazníka len na plnenie zmluvy a následné preukázanie podmienok zmluvy
skladovať počas trvania zmluvy. Poskytovateľ služby poskytuje údaje zmluvnej strany v roku 2000.
musí ho uchovávať najmenej 8 rokov na základe § 169 zákona C.
Poskytovateľ služby prijme všetky opatrenia, ktoré sa od neho očakávajú, aby boli údaje v bezpečí, ale
nepreberá žiadnu zodpovednosť za prírodné katastrofy, zločiny alebo iné nevyhnutné dôvody
za stratu, poškodenie údajov alebo prístup neoprávnených osôb.

Právo na transparentné predchádzajúce informácie
Fyzické osoby majú nárok na stručné, transparentné a
prijímať informácie v ľahko dostupnej, jasnej a zrozumiteľnej forme.

Právo na opravu
Dotknutá osoba má právo na to, aby ich prevádzkovateľ na požiadanie bez zbytočného odkladu opravil
nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú.

Právo na vymazanie
Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek bez zbytočného odkladu požiadať správcu údajov
vymazať svoje osobné údaje, ak:
osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené;
Dotknutá osoba odvolá súhlas, ktorý je základom správy údajov a správy údajov
nemá iný právny základ;
Dotknutá osoba namieta spracúvanie svojich údajov a neexistuje žiadny prevažujúci právny dôvod
pre správu údajov;
s osobnými údajmi sa nakladalo nezákonne.
Ak správca údajov umožnil prístup tretím stranám, žiada sa o ich vymazanie
údajov, musíte o tom informovať všetkých, ktorým ich Dotknutá osoba poskytla
údaje na vymazanie všetkých odkazov a osobných údajov, ktoré sú s nimi uložené.

Právo na obmedzenie spracúvania údajov
Dotknutá osoba má právo požiadať prevádzkovateľa, aby obmedzil spracúvanie údajov, ak platí nasledovné
je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:
Dotknutá osoba popiera presnosť osobných údajov;
správa údajov je nezákonná a dotknutá osoba je proti vymazaniu údajov a namiesto toho o to žiada
obmedzenie jeho použitia;
prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje, ale požaduje ich dotknutá osoba zo zákonných dôvodov
vymáhať pohľadávky.

Právo na prenosnosť údajov
Dotknutá osoba má právo na sprístupnenie údajov, ktoré sa jej týkajú, prevádzkovateľovi
prijímať osobné údaje v segmentovanom, široko používanom, strojovo čitateľnom formáte,
okrem toho máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi údajov bez
že by tomu bránil prevádzkovateľ, ktorý má osobné údaje k dispozícii
vydané, ak je správa údajov založená na súhlase alebo zmluve a správe údajov
sa vykonáva automatizovaným spôsobom.

Automatizovaná správa údajov
Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovala takáto výlučne automatizovaná správa údajov -
vrátane profilovania - rozsah rozhodnutia, na základe ktorého by sa ho výrazne dotklo.

Právo protestovať
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek protestovať z dôvodov súvisiacich s jej vlastnou situáciou
proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f), vrátane
aj s profilovaním na základe vyššie uvedených ustanovení. V tomto prípade prevádzkovateľ údajov a
nesmiete ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ prevádzkovateľ nepreukáže, že je to tak
spracovanie údajov je odôvodnené naliehavými oprávnenými dôvodmi, ktoré majú prednosť
Proti záujmom, právam a slobode dotknutej strany. Prevádzkovateľ údajov namietať proti žiadosti
musí preskúmať a
rozhodne o jeho platnosti a svoje rozhodnutie písomne ​​oznámi žiadateľovi
informuje.
Ak Prevádzkovateľ požiada o opravu, zablokovanie alebo vymazanie používateľa
nevyhovie, písomne ​​oznámi nápravu do 25 dní od doručenia žiadosti,
skutočnosť a zákonné dôvody zamietnutia žiadosti o zablokovanie alebo výmaz. Oprava, vymazanie,
alebo v prípade zamietnutia žiadosti o blokovanie je prevádzkovateľ povinný informovať Dotknutú osobu a
súdny opravný prostriedok a možnosť obrátiť sa na úrad.

Popis možností správy sťažností
Ak sa podľa Dotknutej osoby správca údajov neriadil jej údajmi,
zákonné ustanovenia týkajúce sa správy údajov, alebo ich Dotknutá osoba nedodržala
žiadosť týkajúcu sa správy údajov, ako je národná ochrana údajov používateľa a
Vyšetrovacie konanie zo strany Úradu pre slobodu informácií môžete začať na nasledujúcich kontaktných údajoch
na jednom z:
poštová adresa: 1530 Budapest 

večer, Pf.: 5.,
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Ak dotknutá osoba nesúhlasí s rozhodnutím prevádzkovateľa, namieta proti nemu
do 30 dní od jej oznámenia - môžete sa obrátiť na súd. Súd koná mimo poradia.

Tretia strana uchovávajúca osobné údaje
Meno spracovateľa údajov: Endre Paller, živnostník
Sídlo spracovateľa údajov je: 71, Mártírok útja 8900 Zalaegerszeg.
Telefónne číslo spracovateľa údajov je: 06709334304
E-mailová adresa na spracovanie údajov: info@viltor.hu

Prenos dát

Raiffeisen Bank Zrt.
Sídlo banky: 1133 Budapest, Váci út 116-118
Telefón: +36 80 488 588
Webová adresa banky: https://www.raiffeisen.hu/
Zásady ochrany osobných údajov
https://www.raiffeisen.hu/raiffeisen-csoport/raiffeisen-bank-zrt/jogi-dekozátok/adatkezelesi-taje
chuť


Sťažnosti používateľa na činnosť správcu údajov sú uvedené nižšie
možno oznámiť na:
Poštová adresa: Poštová adresa: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Telefónne číslo: Telefónne číslo: 06203635109
E-mailová adresa: info@sealmark.hu

Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií
1125 Budapešť, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Poštová adresa: 1530 Budapešť, PO Box: 5.
Telefón: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Dátum nadobudnutia účinnosti: 26.10.2022.

 

Magyar Nyelven:

Amennyiben jelen Adatkezelési Tájékoztatóval, a webáruház használatával, a termékekkel, a vásárlás menetével, vagy a szállítás menetével kapcsolatban kérdése van, abban az esetben vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbiakban megadott elérhetőségek egyikén.

A webáruház elérhetőségei
Levelezési cím: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Telefonszám: 06203635109
A cég elektronikus elérhetősége: info@sealmark.hu
A webáruház domain címe: https://www.sealmark.sk (https://www.kulcstartok.hu Magyar nyelvű webáruház, Szlovák nyelven elérhető változata.)

Adatkezelési tájékoztató
SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. (a továbbiakban: Eladó, Adatkezelő), mint Adatkezelő kijelenti,
hogy az általa üzemeltetett webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg
hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi
hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el.
Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a https://www.sealmark.sk/ webáruházból rendelt
termék megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetői - SEALMARK MŰANYAGIPARI
KFT. (Adatkezelő) - számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére
vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.
Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő
rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha
valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az
oldalon, vagy az oldal közvetítésével.
A https://www.sealmark.sk/ webáruház által forgalmazott termékek megrendelése esetén olyan
adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatnak minősülnek.
Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes
személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az
érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e
minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető
azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül, vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy, vagy több
fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző tényező
alapján azonosítani lehet.
A felhasználói megrendelés során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím
tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes
adatnak.


A webáruházat üzemeltető vállalkozás adatai
Adatkezelő adatai:
Adatkezelő megnevezése: SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT.
Levelezési cím: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Telefonszám: 06203635109
E-mail cím: info@sealmark.hu
Honlap: https://www.sealmark.sk/


Fogalmak
személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel
(a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e
minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető
azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több,
fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező
alapján azonosítani lehet;
hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adatok - teljes körű, vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
adatkezelő: az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa
megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, vagy a
műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása, vagy
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang-, vagy képfelvétel
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől;
harmadik személy: olyan természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval.


Az adatkezelés jogalapja
Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes
adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
Az adatkezelés célja
Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott
esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.
Hozzájárulás az adatkezeléshez
A felhasználó a megrendelés elküldésekor hozzájárul, hogy az Adatkezelő - SEALMARK
MŰANYAGIPARI KFT. - a megrendeléshez kötelezően megadott adatait kezelje.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
20. § (1) bekezdése alapján, az érintettet tájékoztatni kell a webáruház kapcsolatos minden
tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az
adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.


A kezelt adatok köre:
Név: Kapcsolatfelvétel, számla kiállítás, rendelés egyeztetés
Cím: Kapcsolatfelvétel, számla kiállítás, szállítás lebonyolítása
E-mail cím: Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, hírlevél küldés, szállítási értesítés
Telefonszám: Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, szállítás értesítés
Vásárlás/regisztráció időpontja: Technikai művelet
A rendeléssel kapcsolatos adatkezelési információk
A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:
Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata
közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pont.

A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés célja:
Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott
esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.
A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám.
A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő az adatokat az érintett adattörlésével kapcsolatos kéréséig de legalább a
kiszállítás visszaigazolásig kezeli.
A számlázással kapcsolatos adatkezelési információk
A számlázással kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:
Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a vállalkozónak a kiállított számlát 8 évig meg kell
őrizni.

A számlázással kapcsolatos adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata
közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1), számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése
továbbá GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]
A számlázással kapcsolatos adatkezelés célja:
A Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten
alátámasztó számviteli bizonylatok megőrzésének kötelezettségének betartása.
Kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím és telefonszám
Szolgáltató a vásárló adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi
bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt.
A számlázással kapcsolatos adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő az érintett adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles
megőrizni.
A szállítással kapcsolatos adatkezelési információk

A szállítással kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:
Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
A szállítással kapcsolatos adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata
közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve GDPR 6. cikk (1) bekezés b)
pont.

A szállítással kapcsolatos adatkezelés célja:
A megrendelt áru kézbesítése, illetve értesítés a kézbesítés idejéről.
Kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám
A szállítással kapcsolatos adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő az adatokat az érintett adattörlésével kapcsolatos kéréséig de legalább a
kiszállítás visszaigazolásig kezeli.

Adatkezelő neve és elérhetőségei:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai
Kft. 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. Telefon: +36 29 886 660; E-mail:
mailing@gls-hungary.com. - Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés
értelmében a megrendelt terméket a vásárló által megadott címre kikézbesíti. Ezen folyamat
elvégzéséhez az Adatfeldolgozó a vásárló nevét, címét és a telefonszámát és email címét a
megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

Adatkezelő neve és elérhetőségei:

DPD Hungária Kft. 1158 Budapest, Késmárk u. 14. B. épület.
Telefon: +36-1-501-6200 E-mail: dpd@dpd.hu - Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli
szerződés értelmében a megrendelt terméket a vásárló által megadott címre kikézbesíti. Ezen
folyamat elvégzéséhez az Adatfeldolgozó a vásárló nevét, címét és a telefonszámát és email
címét a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

Adatkezelő neve és elérhetőségei:

Packeta Hungary Kft. 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. épület. Telefon:+36-1-400-8806.
E-mail:info@packeta.hu - Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés
értelmében a megrendelt terméket a vásárló által megadott címre kikézbesíti. Ezen folyamat
elvégzéséhez az Adatfeldolgozó a vásárló nevét, címét és a telefonszámát és email címét a
megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

Adatkezelő neve és elérhetőségei:

Packeta Hungary Kft. Székhely: 1044 Budapest, Ezred utca 2 B2/11 épület Telefonszám: +36 1
400 8806 E-mail:info@packeta.hu -Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés
értelmében a megrendelt terméket a vásárló által megadott címre kikézbesíti. Ezen folyamat
elvégzéséhez az Adatfeldolgozó a vásárló nevét, címét és a telefonszámát és email címét a
megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.
Hírlevél küldésével és személyre szabott reklámokkal kapcsolatos adatkezelési
információk

Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés célja: Az Adatkezelés célja kizárólag a
felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások
személyre szabott nyújtása, új és akciós termékek ismertetése. Hírlevél küldéssel kapcsolatban
kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím és telefonszám Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés
időtartama: Az Adatkezelő az adatokat az érintett adattörlésével kapcsolatos kéréséig kezeli.
Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a felhasználó
önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai
felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §
(3) bekezdése. Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere: Hírlevél
küldésével kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(Infotv.)

HÍRLEVÉL KÜLDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATFELDOLGOZÓ NEVE: SEALMARK
MŰANYAGIPARI KFT.

- SZÉKHELYE: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.

- Közösségi adószám: HU12458149 

- TELEFONSZÁMA: 06203635109

- E-MAIL CÍME: info@sealmark.hu

- ADATFELDOLGOZÁS HELYE: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.

Az adatfeldolgozó az adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott módon közreműködik a hírlevelek
kiküldésében, ennek érdekében a hírlevélre feliratkozok nevét és email címét a hírlevél küldéshez
szükséges mértékben kezelheti, az Érintett hírlevél leiratkozási vagy törlésre való kéréséig.
Regisztrációval kapcsolatos adatkezelési információk
A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:
Az adatkezelés jogszabályi hátterét GDPR 6. cikk 1 bekezdés b) pontja

A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata
közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve GDPR 6. cikk 1 bekezdés b)
pontja.

A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés célja:
Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott
esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, új és akciós termékek ismertetése.
Regisztrációval kapcsolatos kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím és telefonszám. -
Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés időtartama: Az adatkezelő az adatokat az érintett
adattörléssel kapcsolatos kéréséig kezeli.
Sütik kezelés
A weboldal használat során az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba
nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (sütiket) telepít a felhasználó számítógépére
adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése
céljából. Az adatfájlok használata során a Adatkezelőhöz került adatokat az Adatkezelő nem
kapcsolja az adott Felhasználó azonosító adataihoz.

A webáruház használata során a Adatkezelő a Érintettel kapcsolatban az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:
az Felhasználó által használt IP cím;
a böngésző típusa;
a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői;
a látogatás időpontja;
a meglátogatott oldalak;


Süti kezelés jogszabályi háttér:
A süti kezeléssel kapcsolatos adatkezelést az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló rész tartalmazza.
Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználó
hozzájárulása.

Süti beállítás:
A legtöbb böngésző esetében a Érintettnek lehetősége van a sütik beállítására. A böngésző
alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak,
hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás
lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

A sütik alkalmazásának célja:
A webáruház használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a sütik
korlátozása, törlése során előfordulhat, hogy a Felhasználó a webáruház bizonyos funkciót nem
vagy csak korlátozott módon tudja majd használni.
A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:
Google Chrome
Firefox
Internet Explorer

A honlap által használt sütik főbb jellemzői:
A "maradandó sütik": (persistent cookie) a webáruház elhagyását követően is tárolódnak a
számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen sütik segítségével a weboldal felismeri az
Felhasználó, mint visszatérő látogatót. Személyi azonosításra nem alkalmas
A "munkamenet sütik": (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak
ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg a Felhasználó el nem hagyja a weboldalt. Ezek a sütik az
webáruházban végzett műveletek jegyzik meg egy látogatás során. Ezen sütik munkament
végeztével illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a számítógépről, notebookról
vagy mobileszközről.
Google Analytics A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak
és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A
szolgáltatás sütiket használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal
használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat
a Google számára. A Google Analytics által használt fő süti a „__ga” süti. A webhelyhasználati
statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett
néhány hirdetési sütivel együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket
jelenítsünk meg a Google-szolgáltatásokban (például a Google Keresésben) és szerte az
interneten, valamint hogy mérjük az általunk megjelenített hirdetésekhez kapcsolódó
interakciókat.
Google Adwords Süti: A Google Adwords sütiket használják fel arra is, hogy a hirdetéseket a
felhasználók számára vonzóbbá, a megjelenítők és hirdetők számára pedig értékesebbé tegyék. A
sütik néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a
releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések
tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése. A
Google sütik – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a
Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen sütiket például arra használjál,
hogy megjegyezzék az Felhasználó legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a
keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett
látogatásait. Ez segítségünkre van abban, hogy testre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg
Önnek a Google-on.
Egyéb használt sütik
BARION
Amennyiben a felhasználó nem fogadja el a sütik használatát, akkor bizonyos funkciók nem
lesznek elérhetőek a számára. A sütik törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
Internet Explorer 
Firefox
Chrome
Az Üzemeltetőnek nem szükséges a felhasználó hozzájárulása az alábbi sütik használat során:
A jelszóval védett munkamenethez használt süti;
A bevásárlókosárhoz használt süti;
Biztonsági süti;
A felhasználó a böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető sütiket
kíván elhelyezni a számítógépén, illetve a sütik küldését bármikor megtilthatja.
Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy a sütik el nem fogadásával bizonyos oldalak vagy
funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap
jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.
A felhasználónak lehetőségük van a sütiket törölni az Eszközök/Beállítások menüben. általában
az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a Felhasználó személyének
beazonosítására.

Közösségi média: A Adatkezelő a webáruház termékeinek megismertetése, népszerűsítése
céljából a közösségi média oldalakat tart fenn (Facebook/Instragam/Twitter stb.). Amennyiben a
Felhasználó valamilyen közösségi oldalon keresztül „lájkolta” vagy kapcsolatba lépett a
webáruházunkkal úgy azon Felhasználok alábbi személyes adatait kezelheti: regisztrált név,
felhasználó nyilvános profil képe. A Felhasználókra az adott közösségi média adatvédelmi
feltételei irányadóak. Jogellenes, sértő tartalom publikálása esetén Adatkezelő a Felhasználót
előzetes értesítése nélkül kizárhatja.. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes
hozzájárulása a személyes adati kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Adatfeldolgozók adatai és adatkezelési tevékenységük
SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁT VÉGZŐ ADATFELDOGOZÓ NEVE: Nagy Zsolt

- SZÉKHELYE: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.

- Közösségi adószám: HU12458149

- E-MAIL CÍME: info@sealmark.hu

- TELEFONSZÁMA: 06203635109 ;

ADATFELDOLGOZÁS HELYE: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.

Az adatfeldolgozó az adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott feladatokat lát el,
személyes adatok megismerésére nem jogosult.


SZÁMLÁZÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATFELDOLGOZÓ NEVE: Nagy Zsolt

- Közösségi adószám: HU12458149 

- E-MAIL CÍME: info@sealmark.hu

- TELEFONSZÁMA: 06203635109

- ADATFELDOLGOZÁS HELYE: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.

Az adatfeldolgozó az adatkezelővelírásbeli szerződésben meghatározott módon közreműködik a számla kiállításában. A számla kiállításához szükséges személyes adatokat vevő neve, címe, az adatfeldolgozó az Érintett
adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.

- SZÉKHELYE: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.


SZÁMLA TÁROLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATFELDOGOZÓ NEVE: NAGY ZSOLT / SEALMARK
MŰANYAGIPARI KFT.

- SZÉKHELYE: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.

- Közösségi adószám: HU12458149

- TELEFONSZÁMA: 06203635109

- E-MAIL CÍME: info@sealmark.hu

- ADATFELDOLGOZÁS HELYE: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B. Az adatfeldolgozó az adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott módon közreműködik a számla tárolásában. Az adatfeldolgozó az Érintett adatit
a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.

Adatbiztonság
Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az
általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az
oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.
A személyes adatok biztonsága érdekében az alábbi lépéseket tettük:
• a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; • a személyes adatok kezelésére használt
rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását; • fizikai vagy
műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való
hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; • az
adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések
hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást;
• SSL tanúsítvány;

A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai
A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, törlését és zárolását. A Felhasználó a személyes adatainak törlését, vagy
módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:
E-mail cím: info@sealmark.hu
Levelezési cím: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
A Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az
adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban megadni a
tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, módosítását, illetve törlését.
Az adatkezelő köteles a felhasználó által kért saját adatival kapcsolatos helyesbítését,
módosítását, illetve törlését 25 napon belül elvégezni. Amennyiben az adatkezelő a kérelem
kézhezvételét követő 25 napon belül írásban, vagy az Érintett hozzájárulásával elektronikus úton
közli a helyesbítés, zárolás, vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A
helyesbítés, törlés, vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az
Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
A természetes személy számára a tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell megadni.
Az információkat írásban, vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell
megadni. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták
az Érintett személyazonosságát.
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő
további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a
késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást
lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve ha az Érintett azt másként kéri.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely
felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Szolgáltató tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. A Szerződő adatainak
felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Szolgáltató
a vásárló adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása
érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt. A Szolgáltató a Szerződő adatit a 2000.
évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.
Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de
nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból
bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért.

Átlátható előzetes tájékoztatáshoz való jog
A természetes személyek jogosultak a személyes adataik kezeléséről tömör, átlátható és
könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően tájékoztatást kapni.

A helyesbítéshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse
a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

A törléshez való jog
Az Érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha:
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték;
az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja;
az Érintett tiltakozik az adatainak kezelése ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték.
Amennyiben az adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért
adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az Érintett
adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett igényli azokat jogi
igények érvényesítéséhez.

Az adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül,
hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére
bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés
automatizált módon történik.

Automatizált adatkezelés
Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely őt jelentős mértékben érintené.

Tiltakozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a 6. cikk 1 bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve
az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotással is. Ebben az esetben az adatkezelő a
személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivétel ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek elsőbbséget élveznek az
Érintett érdekével, jogaival, szabadságával szemben. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt köteles megvizsgálni és
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, valamint a döntéséről a kérelmezőt írásban
tájékoztatja.
Ha az Adatkezelő a felhasználó helyesbítéssel, zárolással, vagy törléssel kapcsolatos kérelmét
nem teljesíti úgy a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül írásban közli a helyesbítés,
zárolás, vagy törlés iránti kérelem elutasításának tényét és jogi indokait. A helyesbítés, törlés,
vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő köteles tájékoztatni az Érintettet a
bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése
Amennyiben az Érintett szerint az Adatkezelő nem tartotta be a adataival kapcsolatban az
adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezéseket, vagy nem teljesítette az Érintett
adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét, úgy a Felhasználó Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezhet az alábbi elérhetőséget
egyikén:
levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Amennyiben az Érintett a Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak
közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

Személyes adatok tárolását végző harmadik fél
Az adatfeldolgozó megnevezése: Paller Endre egyéni vállalkozó
Az adatfeldolgozó székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 71.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: 06709334304
Az adatfeldolgozó e-mail cím: info@viltor.hu

Adattovábbítás

Raiffeisen Bank Zrt.
Bank székhelye: 1133 Budapest,Váci út 116-118
Telefon: +36 80 488 588
Bank webcíme: https://www.raiffeisen.hu/
Adatkezelési tájékoztató
https://www.raiffeisen.hu/raiffeisen-csoport/raiffeisen-bank-zrt/jogi-nyilatkozatok/adatkezelesi-taje
koztato


Felhasználó az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi
elérhetőségeken tudja bejelenteni:
Levelezési cím: Levelezési cím: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Telefonszám: Telefonszám: 06203635109
E-mail cím: info@sealmark.hu

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Hatályba lépés dátuma: 2022.10.26.

Webové stránky používajú súbory cookie na prístup k základným funkciám a lepšiemu používateľskému zážitku. Používaním tejto stránky súhlasíte so zmluvnými podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov.