Barion Pixel 13.07. – 21.07. ZATVORENÉ
+

Informácie o nákupe

Nákup / garancia

1. Postup nákupu

V našom internetovom obchode môžete prezerať produkty usporiadané do kategórií, a to bez registrácie, respektíve prihlásenia. Vybraný produkt môžete vložiť do koša na jeho produktovom liste. Pokiaľ sa na produktovom liste objaví viac verzií produktu, pomocou rádiových tlačidiel si môžete vybrať ten, ktorý Vám najviac vyhovuje.

Množstvo produktov vložených do koša môžete zmeniť na stránke Upraviť kôš.

Svoj nákup môžete dokončiť v pokladni, tu si môžete zvoliť pre Vás najviac vyhovujúci spôsob dopravy a platby, respektíve môžete odoslať svoju objednávku. K použitiu pokladne sa musíte prihlásiť, respektíve, ak ste v tomto internetovom obchode ešte nenakupovali, potom sa musíte zaregistrovať, kde musíte zadať údaje potrebné k dokončeniu nákupu. O objednaní tovaru(ov) dostanete potvrdzujúci e-mail.

Svoju objednávku môžete po prihlásení sledovať na stránke Predchádzajúce objednávky.

Upozorňujeme, že nezodpovedáme za prípadné preklepy či chybné údaje. Prípadné technické údaje na stránke produktu majú informačný charakter, pre oficiálny popis produktu, prosím, navštívte webovú stránku výrobcu produktu. Obrázky vedľa produktov slúžia pre ilustráciu, môžu sa odlišovať od skutočných produktov.

V prípade sťažností alebo chybne zaslanej objednávky, prosíme, niektorým spôsobom kontaktu skontaktujte našich pracovníkov.

2. Odstúpenie/vypovedanie zmluvy

V rámci 14 dní máte nárok na odstúpenie od zmluvy, a to bez udania dôvodu. Podobne, v prípade zmluvy na poskytovanie služby, máte v rámci 14 dní nárok na vypovedanie zmluvy, ak už začalo jeho plnenie. Výpovedná lehota uplynie 14 dní odo dňa, kedy ste Vy alebo Vami označená, od kuriéra odlišná, tretia osoba prevezme tovar. Ak si želáte uplatniť právo na odstúpenie/zrušenie zmluvy, ste povinný doručiť (napr. poštou, faxom alebo elektronicky zaslaným listom) svoje jednoznačné prehlásenie o úmysle na odstúpenie/vypovedanie zmluvy na poštovú adresu internetového obchodu. Svoje právo na odstúpenie/vypovedanie zmluvy uplatníte v stanovenej lehote, ak svoje prehlásenie na odstúpenie/vypodanie odošlete pred uplynutím vyššie uvedenej lehoty.

Ak odstúpite od tejto zmluvy, bezodkladne, ale najneskôr do 14 dní  od obdržania Vami zaslaného prehlásenia o odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky Vami uhradené náklady, vrátane nákladov na dopravu (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vznikli z dôvodu, že Vy ste si zvolili iný spôsob dopravy než nami ponúkaný najlacnejší bežný spôsob dopravy). Pri vrátení nákladov použijeme zhodný spôsob platby, ako bol pôsodný spôsob platby, s výnimkou, ak budete vyslovene žiadať iný spôsob platby; použitím tohto iného spôsobu platby Vám nevzniknú žiadne dodatočné náklady. Vrátenie nákladov zadržíme až do tej doby, kým nedostaneme nazad produkt alebo nepreukážete, že ste ho poslali nazad: z dvoch treba brať do úvahy skorší termín.

3. Záruka

V akom prípade môžete uplatniť svoj nárok na záruku?

V prípade chybného plnenia zo strany internetového obchodu môžete podľa Občianskeho zákonníka uplatniť svoj nárok na záruku voči podniku.

Aké máte práva na základe uplatnenia nároku na záruku?

Podľa svojho vlastného výberu môžete svoj nárok na záruku uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

Môžete žiadať opravu alebo výmenu, s výnimkou, ak plnenie Vami zvoleného spôsobu je nemožné alebo
- pre podnik by bolo v porovnaní s iným spôsobom spojené s neprimerane vysokými dodatočnými nákladmi. Ak ste opravu alebo
- výmenu nežiadali, respektíve ste nemohli žiadať, tak môžete požadovať úmernú kompenzáciu alebo chybu
- môžete  na náklady podniku opraviť i Vy, respektíve môžete nechať opraviť niekým iným alevo – v rámci poslednej možnosti – môžete tiež odstúpiť od zmluvy.

Zo zvoleného spôsobu uplatnenia nároku na záruku môžete prejsť na iný spôsob, avšak náklady spojené s prechodom nesiete Vy, s výnimkou, ak bola zmena opodstatnená alebo naň dal dôvod podnik.

V akej lehote môžete uplatniť svoj nárok na záruku?

O chybe ste povinný informovať bezodkladne po jej zistení, ale nie neskôr než dva mesiace po zistení chyby. Avšak upozorňujem Vás, že po uplynutí dvojročnej premlčacej doby odo dňa zmluvného plnenia už nemôžete uplatniť svoj nárok na záruku.

Voči komu môžete uplatniť svoj nárok na záruku?

Svoj nárok na záruku môžete uplatniť voči podniku.

Aké iné podmienky má uplatnenie nároku na záruku?

V rámci šiestich mesiacov od doby plnenia uplatnenie nároku na záruku nemá inú podmienku než informovanie o chybe, ak preukážete, že produkt, respektíve službu poskytol náš podnik. Po uplynutí šiestich mesiacov od doby plnenia je však už Vašou povinnosťou dokázať, že Vami zistená chyba bola prítomná už v dobe plnenia.

4. Záruka na produkt

V akom prípade môžete uplatniť svoj nárok na záruku na produkt?

V prípade chyby na hmotnej veci (produkte) môžete – podľa vlastnej voľby – uplatniť svoje práva opísané v bode 3. alebo nárok na záruku na produkt.

Aké máte práva na základe uplatnenia nároku na záruku na produkt?

V rámci nároku na záruku na produkt môžete požadovať výhradne opravu alebo výmenu chybného produktu.

V akom prípade sa produkt považuje za chybný?

Produkt je chybný vtedy, ak pri uvedení na trh nespĺňa platné požiadavky na kvalitu alebo nemá vlastnosti uvedené výrobcom v popise produktu.

V akej lehote môžete uplatniť svoj nárok na záruku na produkt?

Svoj nárok na záruku na produkt môžete upkatniť v rámci dvoch rokov od uvedenia produktu na trh výrobcom. Po uplyniutí tejto doby strácate tento nárok.

Voči komu a s akými ďalšimi podmienkami môžete uplatniť svoj nárok na záruku na produkt?

Svoj nárok na záruku na produkt môžete uplatniť výhradne voči výrobcovi alebo distribútorovi hmotnej veci. Chybu produktu musíte v prípade uplatnenia nároku na záruku na produkt dokázať Vy.

V akom prípade je výrobca (distribbútor) oslobodený od zodpovednosti v prípade záruky na produkt?

Výrobca (distribútor) je oslobodený od zodpovednosti v prípade záruky na produkt výhradne vtedy, ak vie dokázať, že:
– výrobok nevyrobil respektíve neuviedol na trh v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo
– chyba nebola v čase uvedenia na trh rozpoznateľná podľa vedy a techniky alebo
– chyba produktu vyplýva z legislatívnych alebo povinných úradných predpisov.

Výrobcovi (distribútorovi) stačí k oslobodeniu dokázať jeden dôvod.

Upozorňujeme Vás, že na tú istú chybu nemôžete súčasne uplatniť nárok na záruku a nárok na záruku na produkt. V prípade úspešného uplatnenia svojho nároku na záruku na produkt však na vymenený produkt respektíve opravenú časť už nemôžete uplatniť svoj nárok na záruku voči výrobcovi.

5. Garancia

V akom prípade môžete uplatniť svoj nárok na garanciu?

V prípade chybného plnenia je internetový obchod povinný poskytnúť garanciu.

Aké máte práva a v rámci akej lehoty v rámci garancie?

Máte práva ustanovené v zmluve.

V akom prípade je podnik oslobodený od garančných záväzkov?

Podnik je oslobodený od garančných záväzkov  iba v tom prípade, ak dokáže, že závada vznikla až po plnení. Upozorňujem Vás, že kvôli tej istej chybe nemôžete paralelne uplatniť nárok na záruku a garanciu, respektíve naraz nárok na záruku na produkt a garanciu, avšak bez ohľadu na oprávnenia definované v 3. a 4. bode máte práva vyplývajúce z garancie.

6. Forma a dátum zmluvy

Zmluva uzavretá online spôsobom je uzavretá medzi vzdialenými stranami a nepovažuje sa za zmluvu uzavretú písomne. Jazyk zmluvy je maďarčina. Zmluva nebude podaná. Zmluva nepoukazuje na kódex správania.

Vyplnením formulára a jeho zaslaním elektronickou cestou internetovému obchodu, jeho následným spätným potvrdením zo strany obchodu sa Vaša objednávka považuje za záväznú.

K uzavretiu zmluvy dochádza vtedy, ak obchod po obdržaní objednávky najneskôr do 48 hodín Vašu žiadosť pozitívne (potvrdením predaja) spätne potvrdí. Zaslanie objednávky a jeho následné potvrdenie zo strany obchodu sa považuje za zmluvný akt. Ako objednávka, tak i jeho spätné potvrdenie sa považuje za doručené druhej strane vtedy, ak sa pre neho stane dostupnou.

7. Obmedzenie zodpovednosti

Nákup cez internetový obchod predpokladá, že kupujúci pozná a akceptuje možnosti a obmedzenia Internetu.Užívateľ, respektíve kupujúci berie na vedomie, že prípadné riziká spojené s prezeraním a nakupovaním musí zhodnotiť on sám, respektíve, on sám musí zaistiť bezpečné použitie svojho počítača a ochranu údajov na ňom uchovávaných. Odoslaním objednávky internetovému obchodu každý kupujúci vyhladuje, že  pochopil a prijíma súčasné obchodné podmienky.

8. Ochrana osobných údajov, cookies

Pri objednávaní žiadame od kupujúcich výhradne tie informácie, ktoré sú nevyhnutne potrebné k realizácii objednávky. Tieto údaje neposkytujeme tretej strane. Výnimku predstavujú tie informácie, ktoré sú potrebné k doručeniu daného produktu.

O vymazanie Vašich údajov z nášho systému nás môžete požiadať prostredníctvom ktoréhokoľvek kontaktu nášho internetového obchodu.

Internetový obchod počas používania ukladá v prehliadači kupujúceho takzvané sušienky (cookies). Takto vytvorený malý dátový balík neobsahuje žiadne informácie o osobe alebo počítači (tablete, smartfóne atď.) kupujúceho alebo o jeho mieste, zohráva úlohu výhradne v technickej prevádzke obchodu.

9. Iné právne predpisy

Podrobnné pravidlá týkajúce sa zmlúv medzi spotrebiteľom a podnikom nájdete v nariadení vlády č. 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet.

Pre informácie týkajúce predpisov z oblasti ochrany spotrebiteľa prosím navštívte webovú stránku Štátne Združenie na Ochranu Spotrebiteľov alebo Ministerstvo Národného Rozvoja.

10. Presné a podrobné údaje poskytovateľa internetového obchodu

Prosíme, kliknite sem pre presné údaje poskytovateľa internetového obchodu.

Kontakt

  • Maďarsko - 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
  • 06203635109
  • info@sealmark.hu

Newsletter

SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. - 2005-2024 Minden jog fenntartva!

Webové stránky používajú súbory cookie na prístup k základným funkciám a lepšiemu používateľskému zážitku. Používaním tejto stránky súhlasíte so zmluvnými podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov.